ห้องสมุดสำหรับเด็กนักเรียน ควรให้ความสำคัญกับการออกแบบหน้าสืบค้น หน้าบริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นพิเศษ โดยนำปัญหาจากระบบ OPAC ที่มีอยู่เดิมมาผสานให้เข้ากับความต้องการของนักเรียนให้ได้ อย่างเช่น หน้า OPAC ที่แสดงด้วยข้อความอาจจะไม่ถูกใจนักเรียน จึงต้องปรับเพิ่มลูกเล่นให้กับหน้า OPAC การดึงหัวเรื่อง (Subjects) จากทรัพยากรที่ลงรายการมาแสดงในลักษณะกลุ่มก้อนคล้าย Tag Cloud ที่นิยมตอนนี้ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เช่นเดียวกับการแก้ไขปัญหา "หัวเรื่อง" เพราะหัวเรื่องที่บรรณารักษ์กำหนดให้กับทรัพยากรนั้น อาจจะไม่เป็นที่คุ้นเคยกับนักเรียน จึงเป็นปกติที่นักเรียนจะไม่สามารถนึกคำค้นที่ตรงกับหัวเรื่องดังกล่าวได้

ตัวอย่างการแสดงหัวเรื่องจากระบบห้องสมุดในลักษณะ Subject Clouds 

Subject Clouds

การแสดง Subject Clouds ดังภาพ จะช่วยให้นักเรียนเห็นภาพชัดว่า "หัวเรื่องใด" มีให้บริการในห้องสมุด มีมากน้อยอย่างไร และสามารถคลิกที่คำที่ต้องการเพื่อค้นได้เลยโดยไม่ต้องมานึกคำค้น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป