สืบเนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ในส่วนการพิมพ์หนังสือราชการไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดที่เกี่ยวกับการพิมพ์ด้วย MS Word, Writer เกี่ยวกับระยะห่าง ดังนี้

  1. การพิมพ์เรื่อง คำขึ้นต้น อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย  ให้มีระยะบรรทัด 1 Enter + Before 6 points
  2. การพิมพ์ข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป ให้มีระยะบรรทัด 1 Enter + Before 6 points

โดยเป็นการเทียบระยะห่างกับการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดที่ว่า "ปัด 1 บิดขึ้น 1" นั่นเอง ซึ่งก็พบว่าผู้ใช้งานจำนวนมากไม่เข้าใจว่า Before 6 points คืออะไร .... คำตอบก็คือ การพิมพ์แล้วกดปุ่ม Enter ขึ้นพารากราฟใหม่ของ MS Word หรือ Writer นั้นจะมีช่องว่างเกิดขึ้น ซึ่งก็คือ ระยะห่างระหว่างพารากราฟ ซึ่งโปรแกรม MS Word และ Writer สามารถใช้คำสั่งจัดพารากราฟ (Paragraph Setting) เพิ่มระยะห่างดังกล่าวได้  ซึ่งทำได้โดย

กรณีใช้ OpenOffice.org Writer / LibreOffice Writer

  • เลือกเมนูคำสั่ง Format, Paragraph…
  • คลิกแท็บ Indents and Spacing
  • คลิกเมาส์ในรายการ Spacing Above Paragraph แล้วลบค่าหน่วยวัดเดิม (มักจะเป็น 0.00 cm) แล้วป้อนค่าใหม่เป็น 6pt จากนั้้นคลิก OK

Pagragraph

กรณีใช้ MS Word 2007

  • คลิก Home Ribbon แล้วเข้าสู่การตั้งค่า Paragraph

Paragraph

  • กำหนดค่า Spacing Before เป็น 6pt และค่า After เป็น 0pt

Paragraph

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป