ตามหนังสือที่อ้างอิง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 กันยายน 2553 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งรูปแบบตัวพิมพ์ (ฟอนต์) จำนวน 13 รูปแบบตัวพิมพ์ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา นั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 8 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดทำคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมต่อจากคำอธิบายการพิมพ์การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ดังรายละเอียด : PDF นั้น

ประกาศสำนักนายกฯ

เพื่อให้การใช้งานสำหรับโปรแกรมการพิมพ์ต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม จึงมีการปรับรายละเอียดการพิมพ์หลายประการ ดังเช่น 

  1. ระยะขอบกระดาษ ขอบซ้าย 3 เซนติเมตร ขอบขวา 2 เซนติเมตร
  2. ระยะบรรทัด ใช้ระยะบรรทัดปกติ คือ 1 เท่าหรือ Single
  3. การพิมพ์เรื่อง คำขึ้นต้น อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย  ให้มีระยะบรรทัด 1 Enter + Before 6 points
  4. การพิมพ์ข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป ให้มีระยะบรรทัด 1 Enter + Before 6 points
  5. การย่อหน้าข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป ให้ย่อหน้า 2.5 เซนติเมตร
  6. การพิมพ์คำลงท้าย ให้ห่างจากบรรทัดสุดท้ายของภาคสรุป 1 Enter + Before 12 points

ทั้งนี้รายละเอียโดยละเอียดสามารถศึกษาได้จากเอกสารคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ : PDF

ปัญหาใหญ่ของประกาศนี้ ก็คือ ผู้ใช้จำนวนมากใช้ MS Word หรือ Writer แต่ไม่คุ้นกับคำสั่งเฉพาะเช่น Enter + Before 6 Point หรือระยะห่างบรรทัด 1 เท่า (Single) โดยรายละเอียดในส่วนนี้ ขอนำเสนอไว้ดังนี้

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป