จากระเบียบงานสารบรรณของสำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าหนังสือราชการต้องมีการใช้ "ตราครุฑ" ประกอบ แต่ก็พยายามนั่งค้นว่าสำนักนายกฯ บริการจุดดาวน์โหลดแฟ้มภาพตราครุฑสำหรับหนังสือราชการไว้บ้างหรือไม่อย่างไร ก็ไม่พบแหล่งดาวน์โหลด ... เลยต้องหาทางอื่นดู ในที่สุดก็ต้องจบด้วยการดึงภาพตราครุฑจากต้นแบบเอกสารที่กำหนดในแบบฟอร์ม Template ระบบ CABNET (แบบฟอร์มเสนอเรื่องต่อ ครม. ทุกประเภท) มาใช้งาน

 ตราครุฑ ตราครุฑ

การใช้ตราครุฑเป็นตราประทับในหนังสือราชการของกรม กองต่างๆ และเป็นหัวกระดาษของหนังสือราชการของราชการ เพื่อให้ทราบว่างานนั้นหรือเอกสารนั้นเป็นเอกสารราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หมวด 4  กำหนดให้การใช้ตราครุฑมีการใช้ที่แตกต่างกัน คือ ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร มักจะใช้อยู่ตรงกลางของหัวกระดาษ หรืออยู่ในตราชื่อส่วนราชการ ส่วนขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร มักจะอยู่ตรงส่วนอื่นๆ เช่น อยู่ด้านบนซ้ายของหนังสือภายใน หรืออยู่ด้านบนซ้ายของซองจดหมาย เป็นต้น 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป