Word Process ทั้ง MS Word, OpenOffice.org Writer และอื่นๆ ต่างก็มีปุ่มทำงานลักษณะเดียวกัน โดยปุ่มหลักที่ผู้ใช้คุ้นเคยได้แก่ ปุ่ม Enter เพื่อการขึ้นบรรทัดใหม่ อย่างไรก็ดีอยากให้ผู้ใช้มองการใช้ปุ่มต่างๆ ตามลักษณะการทำงานเฉพาะของโปรแกรม ทั้งนี้ Word จะมองว่าการกดปุ่ม Enter เป็นการขึ้นพารากราฟใหม่ … ไม่ใช่การขึ้นบรรทัดใหม่ครับ

ดังนั้น Word จึงได้เตรียมรูปแบบการใช้งานปุ่ม Enter เพื่อตอบรับความต้องการต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

    * หากต้องการขึ้นหน้าใหม่ โดยที่ยังพิมพ์ไม่จบหน้าเดิม … สามารถใช้ปุ่ม Ctral + Enter
    * หากต้องการตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ หรือควบคุมการตัดคำเอง … สามารถใช้ปุ่ม Shift + Enter

หากเรารู้ความแตกต่างของปุ่ม Enter ในลักษณะต่างๆ ก็คงจะช่วยให้การพิมพ์งาน การแก้ไขงานสะดวก รวดเร็วขึ้นได้ครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป