หลายๆ ท่านอาจจะประสบปัญหาจากการเปิดเอกสารที่สร้างด้วย MS Word รุ่นเก่าๆ แล้วแสดงผลภาษาไทยเป็นขยะทั้งหมดแบบนี้บ้างนะครับ

ภาษาไทย Error

คำถามจากผู้ประสบปัญหาข้างต้นก็คือ จะแ้ก้ไขอย่างไร ก่อนอื่นขอให้ลองปฏิบัติ ดังนี้ครับ

1) บันทึกเอกสาร Word ที่มีปัญหาภาษาไทยข้างต้น ให้เป็นเอกสารเว็บ ส่วนขยาย .html ด้วยคำสั่ง File, Save As
2) ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขปัญหาการเข้ารหัสภาษาไทยที่พัฒนาโดยห้องปฏิบัติของเนคเทค คลิกเพื่อดาวนโหลดโปรแกรม
3) ดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรม amp2tisw.exe

Thai Error Converter

4) คลิกปุ่มเครื่องมือปุ่มแรก Open แล้วเลือกแฟ้มเอกสารเว็บที่ได้จากข้อ 1
5) แปลงเอกสารโดยคลิกปุ่มเครื่องมือปุ่มที่สอง Save as จากนั้นบันทึกด้วยชื่อใหม่
6) เมื่อเปิดแฟ้มเอกสารตามข้อ 5 โปรแกรมจะซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาการเข้ารหัสภาษาไทยที่ผิดพลาดให้ … ส่วนมากจะได้ผลครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป