Technology Trend สำหรับการบริการห้องสมุดในยุค 2011 ก็คงจะหนีไม่พ้นแนวคิดการประหยัดงบประมาณ หรือภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม การตอบรับความต้องการที่หลากหลาย (รูปแบบ) ของผู้ใช้ การเพิ่มมูลค่าการให้บริการ และการก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นประเด็นที่ห้องสมุดควรเตรียมพร้อม ก็คงหนีไม่พ้น

   1. การดิจิไทซ์ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ … การใช้งบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดหา Digital Resources คงจะไม่สามารถทำได้เต็มที่มากนักในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามกระแสโลก ประกอบด้วยห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศจำนวนมาก โดยเฉพาะที่อยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ตัวเล่ม รวมถึงผลงานวิชาการที่กระจัดกระจายในสาขา คณะ หน่วยงานต่างๆ ขององค์กร ห้องสมุดคงต้องเริ่มรวบรวมทรัพยากรทีมีคุณค่า แต่กระจัดกระจายดังกล่าวมาแปลงสภาพให้อยู่ในฟอร์แมตดิจิทัลที่พร้อมบริการ อย่างรวดเร็ว การจัดทำให้อยู่ในรูปแบบ eBook การพัฒนาระบบยืน/คืน การเข้าถึง และประเด็นกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เหมาะสม
   2. การก้าวสู่การให้บริการผ่าน Mobile Services …. อุปกรณ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ได้ก้าวมาทดแทนการเข้าถึงด้วยคอมพิวเตอร์ที่เป็นอยู่เดิม โดยเฉพาะกระแสตอบรับการใช้ iPad, iPhone ส่งผลให้ห้องสมุดต้องมีหน่วยงาน/บุคลากรที่ทำหน้าที่วิจัย พัฒนาการบริการผ่าน Mobile Services ดังกล่าว ไม่รวมการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวมาศึกษา ใช้งาน และให้บริการในห้องสมุด
   3. ก้าวสู่ห้องสมุดวิจัย ด้วยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ แปลผลวิจัยกันมากขึ้น … ห้องสมุดได้รับโจทย์อย่างรุนแรงในการก้าวสู่ห้องสมุดวิจัย เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัย ดังนั้นบรรณารักษ์จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตนเองจากการเป็นให้บริการ มาเป็นบรรณารักษ์วิจัยมากขึ้น มีการนำข้อมูลมาประมวลผลในทุกมิติ โดยอาจจะเริ่มจากการทำ R2R (Routine to Research) ตัวอย่างเช่น การใช้ประโยชน์จาก Online Database ราคาแพงที่จัดหามาจำนวนมาก ในรูปแบบ Bibliometric Report การนำข้อมูลการยืม/คืนมาแปลผลในรูปแบบรายงานเชิงวิเคราะห์ การนำ Subject Heading ที่ Catalog เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มาวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์กับการให้บริการ การยืม/คืนของผู้ใช้ เป็นต้น

สามกระแสเทคโนโลยีนี้ ก็คงจะเพียงพอแล้วที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับห้องสมุดในยุค 2011 ได้อย่างแท้จริง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป