ความสามารถ Transparent คือการทำภาพให้มีลักษณะของพื้นภาพ (Background) ให้โปร่งใส โดยภาพฟอร์แมตที่รองรับ Transparent คือภาพฟอร์แมต GIF และ PNG โดย PNG เป็นฟอร์แมตที่พัฒนาล่าสุดและปรับปรุงความสามารถ Transparent ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างฟอร์แมต GIF และ PNG ได้ดังนี้

altalt

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป