นับย้อนไปก่อนเดือนธันวาคม 2550 เป็นเวลากว่า 60 ปีที่ประเทศไทยใช้พรบ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2484 ซึ่งถือว่าเป็นเวลาเนิ่นนานกว่าที่จะมีการพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน ในที่สุดก็ได้ฤกษ์ประกาศใช้พรบ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมา ในพรบ.จดแจ้งการพิมพ์ฉบับเดิม (พ.ศ. 2484) มาตรา 9 ระบุให้ผู้พิมพ์ส่งสิ่งพิมพ์ให้หอสมุดแห่งชาติ จำนวนสองฉบับซึ่งสิ่งพิมพ์นั้นหมายถึงสิ่งพิมพ์จริงๆ คือเพียง หนังสือเท่านั้น

แต่ระยะเวลากว่า 60 ปีนับแต่มีการประกาศใช้พรบ.จดแจ้งการพิมพ์ฉบับเดิม วิวัฒนาการของวงการสิ่งพิมพ์พัฒนาไปมากหนังสือไม่ได้อยู่ในรูปแบบของสิ่ง พิมพ์เท่านั้น แต่ยังมีแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบอื่นๆอีก การกำหนดโทษก็ค่อนข้างเบาคือหากผู้พิมพ์ฝ่าฝืนมาตรา 8 หรือมาตรา 9 (ไม่ส่งสิ่งพิมพ์ให้หอสมุดแห่งชาติตามจำนวนวันและเล่มที่กำหนด)ต้องถูกปรับ เป็นเงิน 12 บาท ซึ่งถือว่าถูกมาก หากมองในแง่ธุรกิจแน่นอนว่าผู้พิมพ์จำนวนไม่น้อยที่ยอมโดนปรับเพราะต้องการ จำหน่ายสิ่งพิมพ์ของตนมากกว่าแจกฟรี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคลังความรู้ที่หอสมุดแห่งชาติพึงได้รับตาม กฎหมายฉบับนี้ เพราะนั้นหมายถึงอิสระที่ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้เหล่านั้นได้ย่อมน้อย ลงตามไป ด้วย กลับมาดูที่สาระใจความของพรบ.จดแจ้งการพิมพ์ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2550) ได้ขยายความหมายคำ ว่าสิ่งพิมพ์ให้ครอบคลุมมากขึ้น กล่าวคือได้มีการระบุสิ่งพิมพ์ที่บันทึกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ทั้งเพื่อ จำหน่าย (มาตรา 8) เพิ่มเข้าไปด้วย และผู้ให้พิมพ์ต้องส่งสิ่งพิมพ์ตามมาตรา 8 จำนวนสองฉบับ ให้หอสมุดแห่งชาติภายในสามสิบวันนับแต่วันเผยแพร่ ซึ่งครั้งนี้ครอบคลุมหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบุว่าสิ่งพิมพ์นั้นๆจะต้องมีเลขเลขประจำมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่หอสมุดเป็นผู้ออกให้  ผู้พิมพ์ทั้งหลายน่าจะดีใจเพราะเหมือนกับมีคนเก็บไฟล์สำรองไว้ให้ หากต้นฉบับสูญหายมาอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าจะไปหาไฟล์ทดแทนได้จากที่ไหน มองกันที่บทลงโทษก็ดูเอา จริงเอาจังมากขึ้น จากปรับ 12 บาท เพิ่มเป็น 10,000 บาท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพรบ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 นี้จะช่วยให้ประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเป็นเจ้าของหนังสือดีๆสักเล่ม สามารถเข้าถึงคลัง ความรู้ของชาติได้สะดวกในปริมาณที่เยอะมากขึ้น

พรบ.จดแจ้งการพิมพ์พ.ศ.2550

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป