การเรียกใช้งานโปรแกรม กรณีที่เป็นการเรียกใช้งานครั้งแรกให้เริ่มจากการปรับระบบ XAMPP ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการที่ใช้งานโดยดับเบิลคลิกโปรแกรม setup_xampp.bat (ภาพที่ 3)


omk-portable-startup-03
ภาพที่ 3

จากรูปให้กดปุ่มตัวเลข 1 เพื่อเลือกคำสั่ง Refresh now! จากนั้นรอโปรแกรมปรับสภาพแวดล้อมการทำงาน เมื่อโปรแกรมปรับสภาพแวดล้อมการทำงานเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่มใดๆ เพื่อปิดจอภาพการปรับสภาพแวดล้อมการทำงานของ XAMPP (ภาพที่ 4)

omk-portable-startup-04
ภาพที่ 4

การเรียกใช้งานจะเริ่มด้วยการเรียกใช้งานโปรแกรมจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บ Apache และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านโปรแกรม xampp-control.exe เมื่อดับเบิ้ลคลิกจะปรากฏจอภาพการทำงาน (ภาพที่ 5)


omk-portable-startup-05
ภาพที่ 5

 

จากภาพแสดงว่าโปรแกรม Apache และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL พร้อมทำงาน คลิกปุ่ม Admin ของ Apache เพื่อเปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์ (ภาพที่ 6)

 
omk-portable-startup-06
ภาพที่ 6

 

การเข้าสู่ Omeka Portable ทำได้โดยการเปลี่ยน URL จาก http://localhost/xampp/ เป็น http://localhost/omeka2 (ภาพที่ 7)

omk-portable-startup-07
ภาพที่ 7


แหล่งที่มา : คลังเอกสารดิจิทัลด้วย Omeka. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และ ขันธ์ศิริ อาทร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป