CamStudio เป็นโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจโปรแกรมหนึ่ง โดยสน้บสนุนการจับภาพเคลื่อนไหวบนจอคอมพิวเตอร์แล้วบันทึกในฟอร์แมต .avi หรือ .swf ทำให้สามารถประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาสื่อการเรี่ยนการสอนได้สะดวก 

CamStudio

โปรแกรมมีขนาดเล็ก ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://camstudio.org/ เมื่อติดตั้งแล้วการใช้งานไม่ซับซ้อน โดยสามารถเลือกประเภทการจับจอภาพได้ ทั้งการจับภาพทั้ง Desktop การจับเฉพาะจอโปรแกรมที่สนใจ หรือการกำหนดพื้นที่

Camstudio

ตัวอย่างการใช้งาน การสร้างสื่อด้วยการจับจอภาพโปรแกรม Inkscape

1) เปิดโปรแกรม CamStudio และโปรแกรมที่ต้องการจับจอภาพ (ตัวอย่าง Inkscape) ทั้งนีให้กำหนดขนาดของโปรแกรมที่ต้องการจับจอภาพให้มีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม ไม่ควรกำหนดเต็มจอ 

การเตรียมจอภาพ

2) เลือกโหมดการบันทึกเป็น AVI โดยสังเกตที่คำ Record to AVI ตามภาพ และหากเป็น .SWF ให้คลิกปุ่ม SWF เพื่อสลับโหมดการจับภาพบนจอ

Capture Mode

3) เลือกรูปแบบพื้นที่การจับภาพจากเมนู Region โดยเลือกเป็น Window จากนั้นคลิกปุ่ม Record Video (ปุ่มกลมสีแดง) โปรแกรมจะให้คลิกจอภาพที่ต้องการบันทึก ตัวอย่างคลิกจอภาพโปรแกรม Inkscape จากนั้น เริ่มสร้างงานตามต้องการ เมื่อจบกระบวนการสร้างงานด้วย Inkscape ให้คลิกปุ่ม Stop (ปุ่มสีน้ำเงิน) โปรแกรมจะแสดงจอภาพการตั้งชื่อแฟ้มสื่อ 

เมื่อได้ผลงานที่ต้องการ ก็สามารถนำแฟ้ม .avi ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานได้ต่อไป โดยส่วนมากผมจะนำเข้า Youtube.com 

Youtube

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป