เครื่องมือบริหารจัดการ PDF ที่เป็น OSS

  • PDFCreator : เครื่องมือแปลงเอกสารให้เป็นฟอร์แมต PDF ทำงานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ ได้ดี
  • PDFEdit : เครื่องมือที่น่าใช้มาก มีความสามารถไม่แตกต่างจาก Acrobat Professional 
  • CC PDF Converter : เครื่องมือแปลงเอกสารเป็น PDF

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป