Wordpress.org เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Open Source Content Management System ที่ช่วยในการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์โดยเฉพาะเว็บไซต์ในกลุ่ม Blog โดยเน้นฟังก์ชันการบริหารจัดการเนื้อหา Blog และสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย โดยการติดตั้งโปรแกรมเสริม (Plug-ins) ให้เหมาะสม สำหรับท่านที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดการติดตั้ง Wordpress.org ผ่าน AppServ ได้ครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป