การใช้งาน OpenOffice.org หรือ LibreOffice.org จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Java ด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ฟังก์ชันการทำงานของ OpenOffice.org / LibreOffice ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อต้องทำงานกับฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Base การทำงานในโหมด Accessibility ตลอดทั้งการทำงาน Wizard รวมทั้งความต้องการใช้ Java จากโปรแกรมเสริม (Extension) ต่างๆ ด้วยเช่นกัน

ดังนั้นคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ติดตั้ง OpenOffice.org หรือ LibreOffice.org ควรติดตั้ง Java พร้อมด้วย ทั้งนี้ Java ที่แนะนำสำหรับระบบปฏิบัติการ MS Windows คือ The Java Runtime Environment (JRE)

Java

แหล่งข้อมูล

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป