Drupal เป็นซอฟต์แวร์ที่ผสมผสานความสามารถทั้งระบบบริหารจัดการเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ (Content Management System: CMS)  และโครงร่างซอฟต์แวร์บริหารจัดการเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ (Content Management Framework: CMF) ที่ถูกออกแบบมาบนฐานของซอฟต์แวร์เปิดเผยต้นฉบับโปรแกรม (Open Source Software) มีความสามารถที่ช่วยให้การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์เป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ ทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลาย อีกทั้งยังอนุญาตให้โปรแกรมเมอร์พัฒนาฟังก์ชันเพิ่มเติมได้สะดวก ภายใต้กรอบการเขียนโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาอย่างมีมาตรฐาน ดังนั้น Drupal จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่เป็นเว็บโปรแกรมเมอร์ มากกว่าผู้ใช้ทั่วไปอย่าง Joomla หรือ Wordpress.org

การใช้งาน Drupal จำเป็นต้องมีองค์ประกอบร่วมกัน ดังนี้

องค์ประกอบของ Drupal

Drupal 7 เป็นรุ่นปัจจุบัน (Version) ของ Drupal (ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 กลุ่มผู้พัฒนาได้ปรับปรุงรุ่นของ Drupal เป็นรุ่น 7.14) การใช้งาน Drupal เริ่มจากการเข้าเว็บไซต์ www.drupal.org/download แล้วดาวน์โหลดแฟ้มโปรแกรมต้นฉบับ ที่มีส่วนขยายเป็น .zip ก็สามารถนำต้นฉบับโปรแกรมไปติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายเว็บเพื่อใช้งานต่อไป

การใช้งาน Drupal จำเป็นต้องมีทักษะด้านโปรแกรมมิ่งมากกว่า CMS อื่นๆ แต่ก็ช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้ Drupal พัฒนาระบบงานต่างๆ บนเว็บได้ตามต้องการเช่นกัน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป