ในปัจจุบันระบบจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน OAI-PMH ได้ถูกพัฒนาในหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บเอกสารดิจิทัลในรูปแบบ Digital Library  หรือจดหมายเหตุดิจิทัล ในรูปแบบ Digital Archives ระบบคลังเอกสารสถาบัน (IR : Instutional Repository) หรือคลังผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ (Research Repository)

ฐานข้อมูลหรือระบบจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน OAI-PMH มีจุดเด่นคือ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ง่าย โดยอาศัยซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Harvester เช่น PKP-OHS อันเป็น Open Source Software อีกโปรแกรมที่น่าสนใจโดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นระบบสืบค้นแบบ One Search ได้ทันที

PKP OHS

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป