SciPlore เป็นเครื่องมืออีกชิ้นที่นักวิจัย นักวิชาการที่ชอบสรุปประเด็นในรูปแบบ Mind Map น่าจะสนุกยิ่งขึ้น ในการเขียนผลงานวิชาการ ผู้เขียนจะต้องจัดเก็บรายการทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบการเขียนผลงานวิชาการ เช่น การจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมด้วย Reference Manager เช่น EndNote, Zotero, JabRef การเลือกข้อความด้วยเทคนิค Highlight และ/หรือการสรุปความ (Annotation) การทำ Bookmark กำกับข้อความหรือพารากราฟที่สนใจในเอกสาร PDF หากเราสามารถนำรายการบรรณานุกรม รวมทั้ง Annotation รูปแบบต่างๆ จากเอกสาร PDF มาแสดงผลในรูปแบบ Mind Map ก่อนการเขียนผลงานย่อมทำให้เห็นภาพของความเชื่อมโยงงานเขียนได้ชัดเจน และไม่ตกหล่นประเด็นสำคัญที่ต้องการนำเสนอ SciPlore จึงเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือประเด็นข้างต้น

SciPlore เป็นเครื่องมือที่ผสมผสานความสามารถของ FreeMind ซึ่งเป็น OSS Mind Map Tools เข้ากับแนวคิดของการเชื่อมโยงลิงก์จากเอกสาร PDF และข้อมูลบรรณานุกรม จึงยังเป็นเครื่องมือฟรีในกลุ่มโอเพนซอร์ส  ทำงานได้ทั้ง Microsoft Windows, Linux และ Mac OS

alt

เพื่อให้เห็นภาพการใช้งาน SciPlore ได้ชัดขึ้นขอนำเสนอการจัดการเอกสาร PDF ในรูปแบบ Mind Map ก่อนครับ เพราะการจัดการบรรณานุกรมค่อนข้างจะซับซ้อนพอสมควร และทำงาได้ดีกับ JabRef ซึ่งต้องขอเวลาเขียนเรื่อง JabRef ก่อน หากท่านใดใจร้อนจะเมล์มาคุยเป็นกรณีพิเศษได้ครับ alt

โดยปกติเมื่อได้เอกสารที่ประกอบการเขียนผลงานวิชาการในรูปแบบ PDF เราก็คงจะเลือกเพียงบางส่วนของเอกสาร เช่น บางประโยค บางพารากราฟ วิธีการบันทึกส่วนที่ต้องการก็คือ การทำ Bookmark สิ่งที่ต้องการด้วยเครื่องมือจัดการเอกสาร PDF ดังภาพ

alt

เมื่อบันทึกข้อความที่ต้องการในเอกสาร PDF ด้วยความสามารถ Bookmark ก็สามารถนำเข้า (Import) เอกสาร PDF นี้เข้าไปยังพื้นที่ทำงานของ SciPlore ได้ง่ายๆ ด้วยเทคนิค Drag & Drop

alt

คลิกขวาที่ลิงก์เอกสาร PDF (ตัวอย่าง PA.pdf) แล้วเลือกคำสั่ง PDF Management เลือกคำสั่งย่อย Import All Bookmarks จะปรากฏลิงก์ของเอกสาร PDF ซึ่งเกิดจากการนำเข้า Bookmark พร้อมลิงก์กลับไปยังเอกสารจริงได้ครับ เป็นไงครับ Mind Map ได้ง่ายๆ โดยการนำเข้า Bookmark จากเอกสารผ่าน SciPlore

หากมีเวลาจะนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการจัดการรายการบรรณานุกรมต่อไปครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป