การจัดทำรายงาน วิทยานิพนธ์ ผลงานวิชาการย่อมหนีไม่พ้นการเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม Word Processor ทั้งนี้ OpenOffice.org Writer เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานพิมพ์ในกลุ่มโอเพนซอร์สที่มีประสิทธิภาพโปรแกรมหนึ่ง อย่างไรก็ดีการสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวย่อมจะหนีไม่พ้นการทำรายการอ้างอิง การจัดทำบรรณานุกรมท้ายเล่ม ซึ่งรูปแบบการอ้างอิง การทำรายการบรรณานุกรมมีรูปแบบแตกต่างตามสถาบัน และสำนักพิมพ์ สร้างปัญหาให้กับผู้เขียน Zotero เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Open Source ที่ใช้บริหารจัดการบรรณานุกรม และช่วยสร้างรายการอ้างอิงตามรูปแบบที่ระบุได้ง่าย อีกทั้ง Zotero ยังทำงานร่วมกับ OpenOffice.org Writer ได้เป็นอย่างดี ดังรายละเอียด

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป