สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ได้พัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยเพื่อให้บริการสืบค้นออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ โดยบริการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (บางผลงาน) ของวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัย โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ http://dric.nrct.go.th

dric

จุดเด่นที่น่าสนใจคือมีบริการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม แม้จะไม่ครบทุกรายการ แต่ก็มีการระบุไว้ชัดเจน

dric-fulltext

ผลลัพธ์จากการสืบค้น สามารถส่งออกเป็น Excel ทำให้สะดวกในการนำข้อมูลมาประมวลผลมิติต่างๆ แฟ้มเอกสารดิจิทัลที่ดาวน์โหลด มีการฝังเมทาดาทากำกับเพื่อแสดงว่าใครเป็นผู้ดาวน์โหลดไปใช้งาน รวมทั้งกำหนดระยะเวลาในการเปิดใช้งาน จุดเด่นที่น่าสนใจมากๆ ก็คือ การแสดงผลแบบ GIS ที่เข้าใจได้ง่าย และกำหนดเงื่อนไขได้ตามต้องการ

dric-gis

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป