ภาพลักษณ์องค์กรเป็นกระแสหนึ่งที่หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในยุคที่สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาท ตลอดทั้งแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลแบบมีส่วนร่วม อันส่งผลให้ “คำ” เป็นหนึ่งบริบทของภาพลักษณ์องค์กร การร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานของบุคลากรในองค์กร โดยไม่ตระหนักถึงแนวปฏิบัติร่วมกันเกี่ยวกับการใช้คำ การเขียน ย่อมส่งผลให้องค์กรเสียหายได้ง่าย

องค์กรควรหันมาให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติการเขียนคำ โดยเฉพาะคำที่มักเขียนผิด คำทับศัพท์ ตลอดทั้งคำจากภาษาอังกฤษที่ยังมีการใช้ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ดังนั้นเว็บไซต์ Thumbsup ซึ่งเป็นเว็บในกลุ่ม Social Media ที่ได้รับความนิยมสูงมากเว็บหนึ่งของเมืองไทย ประกาศปรับปรุงการเขียคำทับศัพท์อย่างเป็นทางการ ดังรายละเอียด http://thumbsup.in.th/2013/12/thumbsup-vocabulary-annoucement/

สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และองค์กรต่างๆ จึงควรหันมาใส่ใจประเด็นนี้กันด้วย ตัวอย่างคำที่มักมีปัญหาได้แก่ e-Learning พบว่ามีการใช้หลากหลายมาก ทั้ง eLearning e-Learning E-Learning E-learning elearning กรณีนี้หน่วยงานควรกำหนดเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานเอง และระบุให้ทราบโดยทั่วกันว่าใช้รูปแบบใด อันจะส่งผลให้คำอื่นๆ ลักษณะเดียวกันใช้ในลักษณะดังกล่าวด้วย

แหล่งข้อมูลน่าสนใจ

คำศัพท์
คำทับศัพท์ที่ถูกต้อง
คำทับศัพท์ที่มักเขียนผิด
antibody แอนติบอดี  
intercom อินเตอร์คอม  
computer คอมพิวเตอร์  
quantum ควอนตัม  
Carboon footprint คาร์บอนฟุตพรินต์  
Internet อินเทอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต, อินเตอร์เน็ท
Web เว็บ  เว็ป, เวป, เวบ
Lab แล็บ แล็ป 
log ล็อก  
cell เซลล์  
pattern แพตเทิร์น  
double ดับเบิล  
general เจเนอรัล  
booking บุกกิง  
cobalt-60 โคบอลต์-๖๐  
McGraw-Hill แมกกรอว์-ฮิลล์  
calcium carbonate แคลเซียมคาร์บอเนต  
hyperbolic curve ส่วนโค้งไฮเพอร์โบลา  
electronic charge ประจุอิเล็กตรอน
focal length ความยาวโฟกัส  
atomic absorption การดูดกลืนโดยอะตอม  
electronic power conversion การแปลงผันกำลังเชิงอิเล็กทรอนิกส์  
electronic อิเล็กทรอนิกส์  
sulpuric acid  กรดซัลฟิวริก  
feudal system ระบบฟิวดัล  
metric system ระบบเมตริก  
hyperbolic function ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก  
Euclidean geometry เรขาคณิตระบบยุคลิด  
Eulerian function ฟังก์ชันแบบออยเลอร์  
Napierian logarithm ลอการิทึมแบบเนเปียร์  
logarithm ลอการิทึม  
cosmic ray รังสีคอสมิก  
Arctic Circle อาร์กติกเซอร์เคิล  
normal matrix เมทริกซ์แบบนอร์แมล  
matrix เมทริกซ์  
thermoseting plastic พลาสติกชนิดเทอร์โมเซตติง  
plastic พลาสติก  
F.B.I เอฟบีไอ  
Click คลิก  
USIS ยูซิส  
UNESCO ยูเนสโก  
ASEAN อาเซียน  
aluminium อะลูมิเนียม  
arrow แอร์โรว์  
bar บาร์  
ward วอร์ด  
aerosphere แอโรสเฟียร์  
gear เกียร์  
Heart ฮาร์ต  
Thomas More ทอมัส มอร์  
Carbon footprint  คาร์บอนฟุตพรินต์  
Water footprint วอเตอร์ฟุตพรินต์  
Graphic กราฟิก กราฟฟิค
Digital ดิจิทัล ดิจิตอล
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

อ้างอิงจาก

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
ราชบัณฑิตสถาน เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป