กระทรวงศึกษาธิการประกาศว่า 13 รัฐจะเข้าร่วมในโครงการ Go Open ซึ่งจะทำให้เกิดกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีใหม่กับแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (open educational resources, OER)

หลายวันหลังจากรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ John King แนะนำแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หน่วยงานของเขาประกาศว่า 13 รัฐกำลังจะรวบรวมตำราเรียนจำนวนมากเพื่อเป็นวัสดุสำหรับโรงเรียนออนไลน์

โครงการ Go Open เริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แต่มีเพียง 10 เขตการศึกษา (school districts) บอกว่าจะเข้าร่วมและเปลี่ยนจากรูปแบบพิมพ์บนกระดาษเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในปีหน้า

รัฐที่เข้าร่วมในโครงการได้แก่ Arizona  Georgia  Indiana  Maryland  Michigan  North Carolina  Oklahoma  Oregon  Rhode Island  Utah  Vermont  Virginia และ  Wisconsin รัฐต่างๆ เหล่านี้จะดำเนินการกลยุทธ์เทคโนโลยี blanket เพื่อทำให้ครูสามารถปรับเนื้อหาในการศึกษาให้เหมาะสมกับนักเรียน และพัฒนาและรักษาที่เก็บสำหรับแหล่งทรัพยากรที่ได้รับอนุญาตแบบเปิด (openly licensed resources)

Joseph South ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีการศึกษากล่าวว่า รัฐต่างๆ เป็นผู้ร่วมโครงการที่มีอิทธิพลในการสนับสนุนนวัตกรรม ด้วยการเริ่มต้นโครงการ Go Open ครอบคลุมทั้งรัฐ รัฐต่างๆ กำลังช่วย districts เปลี่ยนไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ใหม่โดยช่วยสร้างระบบนิเวศแบบเปิด (open ecosystem) ให้กับแหล่งทรัพยากรดิจิทัล ซึ่งสามารถเพิ่มความสำคัญให้กับครู

บริษัทเทคโนโลยีการศึกษากำลังเสนอรูปแบบทางธุรกิจใหม่สำหรับโรงเรียนและ districts เพื่อสืบค้นและเปลี่ยนแปลงวัสดุ

งานด้านการศึกษาของ Amazon จะจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและนักพัฒนาสนับสนุนงานการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งใช้ AWS Cloud เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งจะช่วยประมาณ 15,000 เขตการศึกษาเปิดดูและแบ่งปันเนื้อหา

ส่วน Microsoft จะจัด LTI app ให้ ซึ่งทำให้ครูและนักเรียนเข้าถึง OER จากภายในระบบการบริหารการเรียนรู้และสำนักพิมพ์อื่น นอกจากนี้ยังปรับให้ทันสมัย Docs.com ของบริษัทเพื่อช่วยในการสร้าง แบ่งปัน OER ซึ่งจะรวมเข้ากับอย่างสมบูรณ์กับ Microsoft Office 365

Andrew Marcinek ที่ปรึกษาการศึกษาแบบเปิดของกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า การเปลี่ยนไปสู่วัสดุเพื่อการศึกษาที่ได้รับอนุญาตแบบเปิด (openly-licensed educational materials) ทำให้เขตการศึกษาตั้งเป้าหมายใหม่การจัดหาเงินทุนแก่ static textbooks เพื่อความจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ เช่น การลงทุนเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้แบบดิจิทัล

ที่มา: Corinne Lestch (2016, February 29). States to 'Go Open' with online educational materials. Retrieved March 2, 2016, from http://statescoop.com/states-to-go-open-with-online-educational-materials
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป