บ่อยครั้งที่เราพบว่าตารางที่วาง (Paste) ใน MS Word มีความกว้างที่ไม่เหมาะสม เช่น กว้างเกินไป หรือสั้นเกินไปดังภาพตัวอย่าง table01 ปัญหาข้างต้นแก้ไขได้โดยเลือกตารางแล้วคลิกเมนูคำสั่ง Layout เลือกคำสั่ง AutoFit table02 จากนั้นเลือกคำสั่งย่อยที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น AutoFit Window โปรแกรมจะปรับความกว้างของตารางให้ดังนี้ table03 คำสั่งอีกคำสั่งที่ควรศึกษาดูนะครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป