เอกสารตั้งต้นในรูปแบบตาราง สามารถแปลงเป็นเอกสารข้อความได้ง่าย โดยเลือกตารางแล้วเลือกคำสั่ง Layout, Convert to Text word-table2text1

โปรแกรมจะสอบถามว่าจะให้เอกสารข้อความแสดงในลักษณะใด เช่น แยกเซลล์ด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่ (Paragraph marks)

word-table2text2

เมื่อคลิก OK โปรแกรมก็จะดำเนินการแปลงตารางเป็นเอกสารข้อความได้ดังนี้

word-table2text3

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป