การสร้างสื่อนำเสนอด้วย MS PowerPoint ในปัจจุบัน อาจจะประสบปัญหาการนำไฟล์สไลด์ไปนำเสนอผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เพราะคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมักจะรองรับจอที่มีความกว้างแบบ Wide Screen ส่งผลให้โปรแกรมกำหนดขนาดของสไลด์ด้วยสัดส่วนจอภาพ 16:9 ในขณะที่อุปกรณ์เช่น iPad, Tablet และคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆ ยังรองรับการแสดงผลด้วยสัดส่วน 4:3

ขนาดจอภาพสไลด์ 4:3

ภาพแสดงขนาดจอภาพแบบ 4:3

ขนาดจอภาพสไลด์ 16:9

ภาพแสดงขนาดจอภาพ 16:9

ดังนั้นผู้สร้างสไลด์ควรคำนึงถึงการใช้งานต่างอุปกรณ์ และหากจำเป็นต้องนำเสนอหลายอุปกรณ์ควรกำหนดขนาดสไลด์ด้วยสัดส่วน 4:3 โดย MS PowerPiont 2007 กำหนดด้วยคำสัง "ออกแบบ, ตั้งค่าหน้ากระดาษ"

ขนาดสไลด์ 4:3

และโปรแกรม MS PowerPoint 2013 เป็นต้นไป ให้ใช้คำสั่ง "ออกแบบ, ขนาดสไลด์"

ppt2016

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป