หลายๆ ครั้งที่เราคัดลอก (Copy) ตารางจากเอกสาร Word หรือแหล่งอื่นๆ มาวางใน MS Word แล้วพบว่าตารางมีความกว้างไม่เหมาะสม เช่น กว้างมากเกินไป หรือสั้นเกินไป ดังภาพ

ตัวอย่างตารางที่มีความกว้างมากเกินไป

รูปแสดงตารางที่มีความกว้างมากเกินไป


จากภาพข้างต้น จะต้องปรับความกว้างของตารางให้เหมาะสม โดยเลือกตารางทั้งตาราง แล้วไปทีเมนู Layout เลือกคำสั่ง Auto Fit จะปรากฏคำสั่งย่อย ดังนี้

คำสั่ง Auto width ของ MS Word

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป