แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับ MOOCs ซึ่งเน้นเรื่องโครงสร้าง Configuration และลักษณะทั่วไปของ MOOCs จาก 6 MOOCs best practices แฟลตฟอร์ม ซึ่งได้แก่ edX FutureLearn Coursera Udemy Udacity และ Iversity โดย Spyropoulou Pierrakeas และ Kameas 

 

ประเด็นโครงสร้าง และ Configuration  

หลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับ MOOCs ทั่วไปนั้นมีความแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับระยะเวลาของหลักสูตร ทั้งนี้ 6 MOOCs best practices แฟลตฟอร์ม ได้แบ่งหลักสูตรออกเป็น 6-14 ตอน แต่ละสัปดาห์จะมีการเผยแพร่ตอนใหม่ ดังนั้นใน 1 หลักสูตรจะใช้เวลาประมาณ 6-14 สัปดาห์ ขณะที่จำนวนชั่วโมงของการเรียนแต่ละตอนนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขณะที่หลักสูตรตอนอื่นๆ อาจใช้เวลาประมาณ 5-8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
กรณี FutureLearn มีการแสดงชื่อและคำอธิบายสำหรับหลักสูตรแต่ละตอนในแต่ละสัปดาห์ เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้เรียนในการติดตามหลักสูตรตอนที่ผ่านมาหรือตอนที่กำลังจะเผยแพร่ต่อไป รวมถึงหลักสูตรตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากการประเมินของผู้เรียน บุคลากรสายวิชาการเลือกเอกสารเพื่อการประเมินผล แม้ว่าโครงการ แบบทดสอบ และการประเมินผลแบบกลุ่มระหว่างผู้เรียนด้วยกัน คือวิธีการการประเมินผลที่พบมากที่สุด
สำหรับ Udacity edX และ Iversity วิดีโอการเรียนการสอนมีนำเสนออยู่บน YouTube video channel ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ทุกแฟลตฟอร์มยกเว้น Iversity และ Udemy มีสื่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

การเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนของ 6 MOOCs best practices

ประเภท Coursera FutureLearn Udemy Udacity edX Iversity
การเข้าถึง สำหรับผู้ใช้ซึ่งมีความพิการ ใช่ ใช่ (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0) ขึ้นกับการเลือกของผู้สอน ไม่มีการอ้างถึงอย่างเป็นทางการ ใช่ ไม่มีการอ้างถึงอย่างเป็นทางการ
Mobile friendly  แอพพลิเคชั่นที่ไม่เป็นทางการได้รับการสนับสนุนโดยผู้สร้างแฟลตฟอร์ม แฟลตฟอร์มเหมาะกับโทรศัพท์มือถือ ฟรีแอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการสำหรับโทรศัพท์มือถือ แฟลตฟอร์มเหมาะกับโทรศัพท์มือถือ แฟลตฟอร์มบางส่วนที่เหมาะสมกับโทรศัพท์มือถือ แฟลตฟอร์มเหมาะกับโทรศัพท์มือถือ

 

ประเด็นลักษณะทั่วไป 

FutureLearn เปิดช่องทางสำหรับการแสดงความคิดเห็นซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างของทุกหน้าของสื่อการเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยหารือกันระหว่างผู้เรียน นอกจากนี้ FutureLearn และ Udemy ก็ได้เสนอปุ่มกิจกรรมที่ดำเนินแล้วเสร็จที่ตอนจบของแต่ละกิจกรรม เพื่อช่วยผู้เรียนสร้างรายการเพื่อช่วยบันทึกและเตือนว่ารายการกิจกรรมใดที่ผู้เรียนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วหรือยังรอดำเนินการ
MOOCs ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ social networks เช่น Facebook และ Twitter โดยผู้เรียนสามารถอัพเดทข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของ MOOCs ที่ตนติดตามได้อย่างรวดเร็ว

 

หลักสูตรการเรียนการสอนและโครงร่างสำหรับ MOOCs

หมวดหมู่ ตัวอย่าง แฟลตฟอร์ม
โครงสร้าง หลักสูตรควรแบ่งเป็นตอนๆ ซึ่งรวมกิจกรรมที่ควรทำให้แล้วเสร็จภายในแต่ละสัปดาห์  FutureLearn, Iversity, Edx, Coursera 
  แต่ละตอนของหลักสูตรควรมีคำอธิบายเพื่อให้ผู้เรียนทราบว่าอะไรที่ผู้เรียนจะได้เรียนในช่วงสัปดาห์นั้นๆ และสัปดาห์ที่จะตามมา  FutureLearn
  แต่ละตอนของหลักสูตรควรมีวิดีโออย่างน้อย 1 วิดีโอ  Udacity
  นอกจากวิดีโอ แต่ละคนควรประกอบด้วย hypertext คำถาม แบบทดสอบ หัวข้อการอภิปราย และสื่อการเรียนอื่นๆ  Udacity
  ตอนต้นของแต่ละตอนของหลักสูตร ควรแจ้งผู้เรียนให้รู้ว่าจะมีกิจกรรมใดบ้างที่จะต้องทำในแต่ละตอน เมื่อไหร่ และทำไม Iversity
  ผู้เรียนที่ลงทะเบียนแล้วควรสามารถมองเห็นสื่อการเรียนและแต่ละตอนของหลักสูตร แม้ว่าหลักสูตรดังกล่าวจะถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  Iversity
  ผู้เรียนควรสามารถหาเส้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสในการพบหลักสูตรอื่นๆ ที่ต้องการเรียนต่อไป   Coursera
ระยะเวลา โดยทั่วไปหลักสูตรถูกแบ่งออกเป็น 6-14 ตอน 1 ตอน ต่อ 1 สัปดาห์ ดังนั้นระยะเวลาของหลักสูตรจึงหลากหลายระหว่าง 6-14 สัปดาห์   FutureLearn, Iversity, Edx, Coursera
วันลงทะเบียนเรียน ผู้เรียนควรได้รับแจ้งเกี่ยวกับวันที่ลงทะเบียนและวันที่หมดเขตในหน้าแสดงข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร หลังจากวันสุดท้ายของการเปิดให้ลงทะเบียนเรียน ผู้เรียนควรสามารถเข้าถึงหลักสูตรแต่ไม่ควรลงทะเบียนใหม่ได้  FutureLearn, Iversity, Edx, Coursera
เวลานัดหมาย เวลานัดหมายของผู้เรียนควรอยู่ระหว่าง 3-4 ชั่วโมง ถึง 10 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ โดยควรมีการแจ้งข้อมูลที่หน้าแสดงข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร  Iversity
ประกาศนียบัตร ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรฟรีหลังจากทำกิจกรรมในหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนจนแล้วเสร็จสมบูรณ์  Edx
การสื่อสารและการร่วมมือ บุคลากรควรส่งเสริมผู้เรียนเพื่อสนับสนุนเครือข่ายของความร่วมมือ ที่ซึ่งทุกคนมีโอกาสเป็นทั้งผู้สอนและผู้เรียน  Edx, Coursera, Udacity, FutureLearn
การประเมินผล ระหว่างที่เรียน ผู้เรียนควรได้รับการทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนโดยอาจเป็นแบบฝึกหัดหรืองานที่มอบหมาย แบบฝึกหัดอาจปรนัยหรืออัตนัย Coursera, Udacity, FutureLearn, Iversity, Edx, Udacity
การดาวน์โหลด ควรมีสื่อการเรียนที่สามารถดาวน์โหลดได้ Udemy
ความสามารถในการเข้าถึงได้ สื่อการเรียนที่นำเสนอควรถูกสร้างเพื่อให้สามารถทำงานได้กับ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 เพื่อการเข้าถึงของผู้เรียน โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีความพิการ  FutureLearn

 

ติดตามอ่านเพิ่มเติม:

 

ที่มาข้อมูล:

Spyropoulou, N., Pierrakeas, C. & Kameas, A. (2014). Creating mooc guidelines based on best practices.  Retrieved March 19, 2015 from http://eeyem.eap.gr/sites/default/files/EDULEARN14_paper%20draft.pdf

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป