Spyropoulou Pierrakeas และ Kameas ได้จัดทำคู่มือแนะนำเกี่ยวกับ MOOCs แบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1.การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับ MOOCs 2.การพัฒนาสื่อทางการศึกษา และ 3.การสนับสนุนผู้เรียนผ่านกระบวนการทางการศึกษา โดยศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลจาก 6 MOOC Best practicesได้แก่ edX FutureLearn Coursera Udemy Udacity และ Iversity

ในบทความนี้ขอยกประเด็นการพัฒนาสื่อทางการศึกษาสำหรับ MOOCs มานำเสนอก่อน เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบและพัฒนาสื่อทางการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับ MOOCs แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจ

 

การเลือก 6 MOOC Best practices ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 

  1. การค้นหาและเลือก MOOC แฟลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้น จากการค้นหาผ่าน Google ด้วยคำค้น เช่น MOOCs platforms, MOOCs list, MOOCs most popular, และ MOOCs higher education เป็นต้น จนได้ 47 MOOCs
  2. 47 MOOCs จากขั้นตอนที่ 1 ถูกนำมาจัดกลุ่ม (ประเภทของการศึกษา แสวงหาหรือไม่แสวงหากำไร มหาวิทยาลัย และจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน) แต่ละแฟลตฟอร์มถูกศึกษาพิจารณาทั้งในประเด็นการศึกษา จำนวนของผู้เรียน การแพร่หลายและการเป็นที่รู้จัก
  3. 6 Best practices ถูกเลือก ประกอบด้วย edX FutureLearn Coursera Udemy Udacity และ Iversity
  • edX คือแฟลตฟอร์มที่ไม่แสวงผลกำไร พัฒนาโดย Harvard และ MIT ปัจจุบันเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ของ Harvard, MIT, และ Berkeley และ 200 สถาบันที่ตกลงเข้าร่วมโครงการ ในเดือนเมษายน 2014 edX มีหลักสูตรออนไลน์ที่เปิดให้เข้าเรียน 176 รายการ และมีผู้ใช้มากกว่า 2.1 ล้านคน
  • FutureLearn ริเริ่มขึ้นเมื่อปลายปี 2012 โดยเดือนตุลาคม 2013 มี มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ 26 แห่ง และ 3 หน่วยงานที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย ได้แก่ the British Museum, the British Council และ the British Library ทั้งนี้ FutureLearn รายงานว่ามีจำนวนนักเรียนลงทะเบียนเรียน 20,000 คน จาก 158 ประเทศ ภายใน 24 ชั่วโมงของการเปิดให้ลงทะเบียนเรียน
  • Coursera  ก่อตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ 2 คนจาก Stanford และมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายอีก 33 แห่ง Coursera นำเสนอเนื้อหาหลักสูตรที่หลากหลาย โดยมีนักเรียนจำนวนมากกว่า 2 ล้านคนที่เข้าใช้งาน
  • Udemy คือ portal ที่แสวงหาผลกำไร Udemy อนุญาตให้ทุกคนที่สนใจนำเสนอ MOOC บนระบบ โดยมีผลงานของผู้เชี่ยวชาญระดับชั้นนำของโลก เช่น นักเขียนที่มีผลงานขายดีของ New York Times CEOs คนที่มีชื่อเสียง และผู้เชี่ยวชาญจาก Ivy League ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2010 มีนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 3 ล้านคน โดยมีหลักสูตรมากถึง 16,000 รายการ
  • Udacity คือบริษัทที่แสวงหาผลกำไรซึ่งร่วมก่อตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญของ Stanford Udacity เน้นพันธมิตรซึ่งเป็นบริษัท IT ชั้นนำ เช่น Microsoft Google Facebook และ Twitter ในเดือนเมษายน 2014 Udacity มีจำนวนผู้ใช้ 1.6 ล้านคน ใน 12 หลักสูตรฉบับเต็ม และ 26 ฟรี courseware
  • Iversity เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม 2013 โดยมี 24 MOOCs และผู้เรียนมากกว่า 1 แสนคน Iversity  เป็น MOOCs ในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาในเยอรมัน

 

การพัฒนาสื่อทางการศึกษาสำหรับ MOOCs จาก 6 Best practices 

6 MOOCs Best practices ข้างต้น ใช้สื่อหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น วิดีโอ แบบทดสอบ ไฟล์เสียง เอกสาร ไฟล์นำเสนอ Hypertexts โครงการ/โครงงาน และ Wiki โดย MOOCs ทั้ง 6 ระบบ ใช้วิดีโอเป็นสื่อหลักในหลักสูตร ตัวอย่าง edX และ Udacity ที่ใช้วิดีโอความยาวประมาณ 5-10 นาที สลับกับแบบทดสอบ ขณะที่เอกสาร เช่น บทความ ในรูปของ PDF หรือ Hyperlinks ได้ถูกใช้ในแต่ละหลักสูตรของ FutureLeran บางแฟตฟอร์ม อย่าง Coursera Udacity และ edX ยังได้ใช้ Wiki เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเพิ่มเติมสื่อการศึกษาอื่นๆ สำหรับ Iversity โครงการ/โครงงานที่ผู้เรียนจัดทำขึ้นจะถูกประเมินโดยนักเรียนคนอื่นๆ 

 

ประเภทสื่อทางการศึกษาที่ใช้ใน 6 MOOCs Best practices

 

Category edX  FutureLearn  Coursera Udemy Udacity  Iversity
วิดีโอ / / / / / /
แบบทดสอบ / / / / / /
ไฟล์เสียง / / / / / /
เอกสาร / / / / / /
Presentation / / / / / /
Hypertext / / / / / /
โครงการ/โครงงาน / / / / / /
Wiki / - - / / -

 

แนวทางการพัฒนาสื่อทางการศึกษาสำหรับ MOOCs จาก 6 Best practices 

 

Category ตัวอย่าง แฟลตฟอร์ม
วิดีโอ วิดีโอควรหยุดบ่อยๆ และในแต่ละช่วงที่หยุดนั้นควรมีแบบทดสอบเพื่อถามนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาในวิดีโอที่ชม Coursera
  ความยาวของวิดีโอควรอยู่ในช่วงประมาณ 5-20 นาที (ขึ้นกับเนื้อหา) Udemy
  ขนาดของไฟล์วิดีโอควรไม่เกิน 1 GB Udemy
  การนำเสนอควรประกอบด้วยภาพ แผนภูมิ และหรือ แผนภาพ เป็นต้น Udemy
  วิดีโอควรชัด (720p หรือ High definition) Udemy
  คำแนะนำควรชัดเจน จูงใจ และง่ายในการปฏิบัติตาม นอกจากนี้ควรรวมตัวอย่างเพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจแก่ผู้เรียน Udemy
  คำแนะนำนอกจากจะนำเสนอข้อมูลแล้ว ยังควรช่วยผู้เรียนในการประยุกต์การเรียนรู้ของพวกเค้าผ่านกิจกรรมการโต้ตอบ Udemy
Presentation สื่อนำเสนอควรประกอบด้วยวัสดุเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์  Udemy
  แอพพลิเคชั่นแนะนำเพื่อสร้าง Presentation เช่น PowerPoint Keynote และ Prezi Udemy
Hypertext การรวมกันขององค์ประกอบต่างๆ ในแต่ละหน้า (ถ้าเป็นไปได้) เช่น ข้อความ ภาพ แต่ไม่มากเกินไปในแต่ละหน้า Udemy
เอกสาร ในแต่ละหลักสูตรควรจะมีวรรณกรรมออนไลน์ เช่น e-Book  edX
  ในแต่ละหลักสูตรควรจะมีบทความออนไลน์ เช่น e-Book  FutureLearn 
  เอกสารแต่ละหลักสูตรควรดาวน์โหลดได้ Udemy
ไฟล์เสียง วิดีโอการบรรยายควรรวมไฟล์เสียงซึ่งเป็นเสียงของผู้สอนเพื่อแนะนำผู้เรียน Udemy
แบบทดสอบ หลักสูตรควรรวมแบบทดสอบเพื่อเสริมการเรียนรู้ FutureLearn 
  ข้อเสนอแนะ (Feedback) ควรรวมอยู่ในแบบทดสอบ FutureLearn 
  แบบทดสอบควรถูกใช้เพื่อคำนวณคะแนนรวมของผู้เรียน FutureLearn 
  แนะนำให้มีการสร้างและใช้แบบทดสอบคำตอบปลายเปิด เมื่อมันต้องการ เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อให้เขียนผู้เรียนเขียน code Udacity
  แบบทดสอบควรสร้างบนบริบทจริงเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนความรู้ของตนเองในชีวิตจริง Udacity
Wiki การใช้ Wiki นักเรียนควรสามารถเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ edX
โครงการหรือโครงงาน โครงการหรือโครงงานควรถูกประเมินโดยผู้เรียนคนอื่น Coursera,Iversity

 

อ่านต่อ MOOCs: วิธีสื่อสารและสนับสนุนผู้เรียน จาก 6 Best practices

 

ที่มาข้อมูล:

Spyropoulou, N., Pierrakeas, C. & Kameas, A. (2014). Creating mooc guidelines based on best practices.  Retrieved March 19, 2015 from http://eeyem.eap.gr/sites/default/files/EDULEARN14_paper%20draft.pdf

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป