three major MOOC platforms

1. เว็บ Coursera

สร้างขึ้นเมื่อปี 2012 โดยศาสตราจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย Stanford ได้แก่ Andrew Ng และ Daphne Koller หลังจากผ่านไป 1 ปีเว็บนี้กลายเป็นเว็บที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีนักเรียนมากกว่า 3 ล้านคนเข้าร่วมในห้องเรียนในหลากหลายหัวข้อของมหาวิทยาลัย 62 แห่งจากหลายประเทศ จุดเด่นของเว็บนี้คือ เปิดสอนหลักสูตรที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ ศิลปะ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กฎหมาย วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เคมี และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งสอนโดยอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก แต่ละหลักสูตรของเว็บนี้มีตารางการเรียนที่แน่นอนตามแผน ดังนั้นนักเรียนต้องแน่ใจว่ามีเวลาว่างพอที่จะเข้าเรียนในแต่ละหลักสูตร แต่ถ้ามีเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้ได้ ก็สามารถเรียนเมื่อหลักสูตรเปิดการสอนใหม่อีกครั้ง ถึงอย่างไรก็ตามมีบางหลักสูตรที่เปิดที่มีตารางเรียนแบบที่นักเรียนสามารถวางแผนเอง หลักสูตรที่เปิดสอนในเว็บนี้ไม่ได้รับการผลิตโดยตัวเอง แต่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ผลิตตามข้อแนะนำและโครงสร้างทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยวีดีโอการสอนสั้นๆ ทุกสัปดาห์ คำถามสั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหา การบ้าน การทดสอบกลางภาคและปลายภาค แต่ส่วนประกอบเหล่านี้แตกต่างได้ในแต่ละหลักสูตร เช่น บางหลักสูตรมีเพียงคำถามสั้นๆ และวีดีโอในขณะที่หลักสูตรอื่นมีเพียงการทดสอบปลายภาค การตัดสินใจที่จะเลือกรูปแบบการสอน เนื้อหาที่ใช้ในหลักสูตรและการประเมินผลขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งและดังนั้นคุณภาพและรูปแบบสามารถแตกต่างกันระหว่างหลักสูตร หลักสูตรเกือบทั้งหมดให้ประกาศนียบัตรฟรีหลังจบการศึกษาแต่มีบางหลักสูตรมีค่าธรรมเนียม

 

 2. เว็บ Udacity


สร้างขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2012 โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย Stanford ได้แก่ Sebastian Thrun  David Stavens และ Mike Sokolsky เน้นเปิดหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ต่อมาได้ขยายสาขาวิชาสู่คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และธุรกิจ หลักสูตรทั้งหมดมีตารางเรียนแบบที่นักเรียนสามารถวางแผนเอง ดังนั้นนักเรียนสามารถศึกษามากน้อยตามที่ต้องการในแต่ละสัปดาห์ เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีเวลาว่างน้อย นอกจากนี้ไม่เหมือนเว็บ Coursera ซึ่งมีหลักสูตรที่สอนแบบเบื้องต้น (introductory course) จำนวนมาก เว็บนี้ได้แบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเริ่มต้น (beginner) ระดับกลาง (intermediate) และระดับสูง (advanced) นอกจากนี้แต่ละหลักสูตรมีข้อเสนอความต้องการ (requirement) และการติดตามผล ทำให้ง่ายที่จะวางแผนหลักสูตรระดับปริญญา เว็บนี้สร้างหลักสูตรทั้งหมดด้วยตัวเองไม่อาศัยมหาวิทยาลัยต่างๆ และดำเนินการสอนที่มีรูปแบบที่เฉพาะของตนเองด้วยมีการควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัด คณะผู้สอน ผู้ช่วยสอน และบรรณาธิการวีดีโอทำงานใกล้ชิดกันเพื่อสร้างหลักสูตรที่มีคุณภาพ

3. เว็บ edX

สร้างขึ้นเมื่อปี 2012 โดย MIT และ Harvard เปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อผ่านไป 1 ปีได้ขยายสู่มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ ขณะนั้นมีหลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกับการเริ่มดำเนินการที่ไม่หวังผลกำไรของเว็บนี้ด้วย ได้แก่ Berkeley  The University of Texas System  McGill Australian National University  Wellesley  Georgetown university  University of Toronto  Ecole Polytechnique de Lausanne  Tu Delft และ Rice หลักสูตรของเว็บนี้มีความเหมือนอย่างมากกับหลักสูตรแบบออฟไลน์ของมหาวิทยาลัยมากกว่าเว็บอื่นๆ อีก 2 เว็บ แต่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบ้านของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งลึกซึ้งและเป็นเชิงโต้ตอบมาก ไม่เหมือนเว็บ Udacity หลักสูตรของเว็บนี้ไม่มีตารางเรียนที่นักเรียนสามารถวางแผนเอง และไม่เหมือนเว็บ Coursera ที่หลักสูตรของเว็บนี้ตามปกติใช้เวลาในการเรียน 10-12 สัปดาห์ ในขณะที่เว็บ Coursera ใช้เวลา 5-8 สัปดาห์โดยเฉลี่ย นักเรียนอาจจะพบว่าหลักสูตรของเว็บนี้ท้าทายความสามารถมากกว่าหลักสูตรของเว็บอื่นอีก 2 เว็บ เพราะว่าหลักสูตรของเว็บนี้มีความเคร่งครัดมากกว่ามากหลักสูตรของเว็บ Coursera และมีกำหนดเวลาที่ต้องทำให้เสร็จที่ไม่เคร่งครัดเท่าหลักสูตรของเว็บ Udacity ถึงอย่างไรก็ตามกระบวนการศึกษาได้รับการจัดการให้อำนวยความสะดวกแก่นักเรียนมากที่สุด  

ที่มา: Accredible Accredible (2013, April 28). Beginner’s Guide to MOOCs: 1. Major MOOC Platforms. Retrieved January 30, 2015, from http://blog.accredible.com/beginners-guide-to-moocs-1-major-mooc-platforms/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป