QR CodeQR Code  หรือ 2D Barcode เป็นรหัสแท่งประเภทหนึ่ง ที่ประกอบวัตถุสีดำเรียงตัวกัน มีสัณฐานสี่เหลี่ยม มีพื้นหลังสีขาว (สภาพปกติ) ที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องสแกนคิวอาร์ ในโทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง และสมาร์ตโฟน เพื่อถอดข้อมูลในรูปข้อความ โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรและอื่นๆ เช่น ข้อมูลการติดต่อ

ดังนั้น QR Code จึงนับรหัสแท่งที่บันทึกข้อมูลได้มากกว่าตัวเลข ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายลักษณะ เช่น การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย การบันทึกข้อมูลสินค้า การสร้าง QR Code ก็ไม่ซับซ้อน เพราะมี Free Tools ให้เลือกใช้งานหลากหลาย เช่น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป