ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้ส่งเสริมให้เกิดโครงการซอฟต์แวร์ต้นฉบับรหัสเปิด (Open Source Software Project) มีเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการใช้ และการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์พื้นฐาน เช่น Linux ให้มีการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง อีกทั้งมีบริการให้ความรู้ และสนับสนุนผู้สนใจในการพัฒนาและใช้งานซอฟต์แวร์ในระดับประเทศ โดยจัดทำคู่มือฉลาดเลือก ฉลาดใช้ Open Source Software & Freeware แนะนำซอฟต์แวร์เปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ทีท่านคุ้นเคย ความสามารถ และแนวทางการส่งเสริมการใช้ Open Source Software & Freeware ในองค์กร

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป