แป้นพิมพ์ที่เราใช้กันทุกวัน นอกจากอักขระ และตัวเลข ยังมีอักขระพิเศษอีกหลายรายการ มาทำความรู้จักกับชื่อแรกอักขระพิเศษแต่ละปุ่มกันนะครับ

Keyboard

~ tilde (rhymes with Hilda)

! exclamation mark

@  'at' symbol

# hash

$ dollar

% percent

^ caret 

& ampersand

* asterisk

( left bracket

) right bracket

_ underscore

- hyphen

= equals

+ plus 

{ left parenthesis / open brace

} right parenthesis / close brace

[ open bracket

] close bracket

| pipe

\ backslash

: colon

; semi-colon

' apostrophe / single quote

< left angled bracket or left chevron

> right angled bracket or right chevron

, comma

. fullstop

? question mark

/ slash

( Open parenthesis

) Close parenthesis

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป