คีย์ลัดต่อไปนี้ ช่วยในการเลื่อนตำแหน่งของ Microsoft Excel โดยแต่ละคีย์ทำหน้าที่ ดังนี้
  1. ปุ่ม <Home> ทำหน้าที่                                    
  2. ปุ่ม <End> พร้อมปุ่มลูกศร ทำหน้าที่                                    
  3. ปุ่ม <Ctrl> พร้อมปุ่มลูกศร ทำหน้าที่                                    
  4. ปุ่ม <Ctrl> <Home> ทำหน้าที่                                            
  5. ปุ่ม <Ctrl> <End> ทำหน้าที่                                               
  6. ปุ่ม <Ctrl><Backspace> ทำหน้าที่                                      
  7. ปุ่ม <F5> ทำหน้าที่                                                               

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป