สมาคมห้องสมุดอเมริกัน หรือ The American Library Association (ALA) ร่วมกับ OverDrive ทำการสำรวจการยืมและการซื้อ eBook ของผู้ใช้บริการห้องสมุดชาวอเมริกัน กว่า 75,000 คน ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2555 โดยผลการสำรวจพบว่าในแต่ละเดือนชาวอเมริกันซื้อหนังสือทั้งฉบับพิมพ์และ eBook เฉลี่ย 3.2 เล่ม
 

 


ตัวอย่างผลการสำรวจที่สำคัญ

  • ห้องสมุดประชาชนคือแหล่งข้อมูลพื้นฐานของการค้นหาและเข้าถึง eBook 57%
  • แต่ละเดือนผู้ใช้บริการมีการซื้อหนังสือทั้งฉบับพิมพ์และ eBook ประมาณ 3.2 เล่ม
  • การตกลงตัดสินใจซื้อ eBook ที่ค้นหาได้จากเว็บไซต์ห้องสมุด 53%
  • การเข้าใช้ห้องสมุด (Walk in) และ ดาวน์โหลด eBook 53%
  • การซื้อ eBook ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา (มกราคม ถึง มิถุนายน) เพิ่มขึ้น 44%
  • การซื้อหนังสือทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์หลังจากยืมชื่อเรื่องดังกล่าวจากห้องสมุด 35%


ขณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ eBook พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ยืม eBook คือผู้หญิง (78%) อายุระหว่าง 40-64 (55%) มีรายได้ครัวเรือนประมาณ $75,000+ (48%) และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาตั้งแต่วิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขึ้นไป (74%)

การสำรวจยังพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ (84%) อ่าน eBook ผ่าน eBook reader เช่น Kindle Sony Reader และ Nook ขณะที่การอ่านบน Desktop หรือ PCs ประมาณ 20% Smartphone (19%) และ Tablet (18%) ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจที่ผ่านมาพบว่าการอ่าน eBook ผ่านอุปกรณ์มือถือมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่แหล่งข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับหนังสือ พบว่าส่วนใหญ่มาจากครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน ถัดมาคือร้านหนังสือออนไลน์ เว็บไซต์ทั่วไป พนักงานร้านหนังสือ บรรณารักษ์ และเว็บไซต์ห้องสมุด ตามลำดับ

นอกจากนี้เมื่อต้องการอ่านหนังสือฉบับพิมพ์ผู้ใช้ส่วนใหญ่เลือกที่จะซื้อ (54%) มากกว่ายืมจากห้องสมุด (38%) ขณะที่เมื่อต้องการอ่าน eBook ผู้ใช้ส่วนใหญ่เลือกที่จะซื้อ (61%) มากกว่ายืม (31%) ต่างจาก Audiobook ผู้ใช้เลือกที่จะยืม (61%) มากกว่าซื้อ (32%)

อ่านรายงานฉบับเต็มที่ http://overdriveblogs.com/library/2012/11/15/survey-says-library-borrowers-also-buyers/ 


ที่มาข้อมูล : Price, G. (2012). “New eBook survey findings from OverDrive and ALA: “library borrowers also buyers””. LJ INFOdocket. Available at: http://www.infodocket.com/2012/11/15/new-ebook-survey-findings-from-overdrive-and-ala-library-borrowers-also-buyers/#_ [Accessed November 17, 2012].
 
 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป