การใช้อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือสื่อสาร ซอฟต์แวร์การสื่อสารได้กลายเป็นปัจจัยหนึ่งในชีวิตประจำวันมากขึ้น ผู้ใช้ที่เดิมทีเป็นเพียงผู้รับสาร ปัจจุบันได้กลายสภาพเป็นผู้ส่งสารได้ง่ายๆ โดยการส่งต่อ เล่าเรื่อง กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่ตนพบ หรือประสบเหตุผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ส่งผลให้เหตุการณ์และข่าวสารมากมายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว "การรู้สารสนเทศ - Information Literacy" เพียงอย่างเดียวกลับไม่เพียงพอเสียแล้วในการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัล "การรู้ทันสื่อ - Media Literacy" ได้ก้าวเข้ามาผสมผสานร่วมกัน

การรับรู้ข่าวสารที่ไหลผ่านทางสื่อต่างๆ กำลังก่อปัญหาใหญ่ให้กับสังคม ทั้งด้านสภาพจิต สภาพกาย 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป