มีหลายท่านสงสัยว่าเหตุใด “ฟอนต์ – Font” ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ จึงมีประเด็น “ละเมิดลิขสิทธิ์” จากจดหมายของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่องตรวจสอบซีดีฟอนต์ PSL สำหรับ Windows และ Macintosh ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า

“ฟอนต์ตระกูล PSL สำหรับใช้กับระบบ Windows และ Macintosh มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน True Type ซึ่งข้อมูลแบบ True Type ประกอบด้วยส่วนคำสั่งการลากเส้น การกำหนดขนาด การกำหนดตำแหน่ง การกำหนดระยะห่างในการลากเส้น ที่ใช้ในการแสดงผลเป็นตัวอักษรในเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ จึงถือได้ว่าฟอนต์ดังกล่าวเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537”

ความหมายของ “โปรแกรมคอมพิวเตอร์” ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 “โปรแกรมคอมพิวเตอร์” หมายความว่า คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานหรือเพื่อให้ได้รับผลอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด

รวมทั้งประกาศคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553 เกี่ยวกับ “โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย” ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟอนต์ ในส่วนสาระสำคัญของเรื่อง ไว้ดังนี้ “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) รายงานว่า ปัจจุบันส่วนราชการจำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลายไม่มีมาตรฐานในเอกสารทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติงาน ทำให้จำกัดสิทธิ์ต่างๆ ที่จะมีมาตรฐานเอกสารเป็นเสรี ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการใดๆ เช่น Angsana อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ จึงได้มีการพัฒนาและมีการประกวดแข่งขันฟอนต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source Software ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิทัลและรูปแบบของฟอนต์ที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใดๆ เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย”

นอกจากนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมจัดทำโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟอนต์มาตรฐานราชการไทยว่าน่าสนใจ โดยใช้คำว่า “โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์” เรียกฟอนต์แต่ละชุดในฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ดังรายละเอียดในสัญญาอนุญาตให้ใช้งานฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

จากรายละเอียดข้างต้น ฟอนต์ จึงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ทั้งนี้การใช้ฟอนต์ภาษาไทยนอกจากโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ยังมีฟอนต์อื่นๆ ให้เลือกใช้ได้เพิ่มเติม โดยศึกษา/ดาวน์โหลดได้จาก http://pub.thaiopensource.org/chantra-archive/browse/webpage/group_font.html


รายละเอียด สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ของโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

ชื่อที่สงวนไว้สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้

TH Krub, TH Krub Italic, TH Krub Bold, TH Krub Bold Italic, TH Niramit AS, TH Niramit AS Italic, TH Niramit AS Bold, TH Niramit AS Bold Italic, TH Kodchasal, TH Kodchasal Italic, TH Kodchasal Bold, TH Kodchasal Bold Italic, TH Sarabun PSK, TH Sarabun PSK Italic, TH Sarabun PSK Bold, TH Sarabun PSK Bold Italic, TH K2D July8, TH K2D July8 Italic, TH K2D July8 Bold, TH K2D July8 Bold Italic, TH Mali Grade 6, TH Mali Grade 6 Italic, TH Mali Grade 6 Bold, TH Mali Grade 6 Bold Italic, TH Chakra Petch, TH Chakra Petch Italic, TH Chakra Petch Bold, TH Chakra Petch Bold Italic, TH Baijam, TH Baijam Italic, TH Baijam Bold, TH Baijam Bold Italic, TH KoHo, TH KoHo Italic, TH KoHo Bold, TH KoHo Bold Italic, TH Fah Kwang, TH Fah Kwang Italic, TH Fah Kwang Bold, TH Fah Kwang Bold Italic.

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์ฟอนต์ในวงกว้าง รวมทั้งเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาและการแบ่งปันความรู้และพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้

(1) อนุญาตให้ใช้ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและอนุญาตให้ทำซ้ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฟอนต์นี้ได้ รวมทั้งอนุญาตให้ได้ศึกษา ดัดแปลง และแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นได้ ทั้งนี้จะต้องไม่นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ ที่ดัดแปลงออกจำหน่าย เว้นแต่เป็นการจำหน่ายรวมติดไปกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น

(2) ก่อนดำเนินการดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ จะต้องแจ้งให้เจ้าของลิขสิทธิ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(3) เมื่อดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้แล้ว ห้ามผู้ดัดแปลงใช้ชื่อฟอนต์เดิม รวมทั้งห้ามใช้ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้สร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฟอนต์นี้ ในการโฆษณาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่ได้ดัดแปลง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

(4) ผู้ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้จะต้องยินยอมให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ ที่ดัดแปลงขึ้นใหม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมเช่นเดียว กันกับข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตนี้เช่นกัน

ข้อถือสิทธิ

เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่รับประกันการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์และไฟล์ที่ เกี่ยวข้องนี้แต่อย่างใด ไม่มีการรับรองว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้จะทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็น และไม่มีการรับรองว่าจะมีการพัฒนาต่อยอดในอนาคต ไม่มีและไม่รับรองว่าจะมีการให้คำแนะนำทางเทคนิคสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฟอนต์นี้

Font Computer Program License Agreement

Reserved Font Names for this Font Computer Program:


TH Krub, TH Krub Italic, TH Krub Bold, TH Krub Bold Italic, TH Niramit AS, TH Niramit AS Italic, TH Niramit AS Bold, TH Niramit AS Bold Italic, TH Kodchasal, TH Kodchasal Italic, TH Kodchasal Bold, TH Kodchasal Bold Italic, TH Sarabun PSK, TH Sarabun PSK Italic, TH Sarabun PSK Bold, TH Sarabun PSK Bold Italic, TH K2D July8, TH K2D July8 Italic, TH K2D July8 Bold, TH K2D July8 Bold Italic, TH Mali Grade 6, TH Mali Grade 6 Italic, TH Mali Grade 6 Bold, TH Mali Grade 6 Bold Italic, TH Chakra Petch, TH Chakra Petch Italic, TH Chakra Petch Bold, TH Chakra Petch Bold Italic, TH Baijam, TH Baijam Italic, TH Baijam Bold, TH Baijam Bold Italic, TH KoHo, TH KoHo Italic, TH KoHo Bold, TH KoHo Bold Italic, TH Fah Kwang, TH Fah Kwang Italic, TH Fah Kwang Bold, TH Fah Kwang Bold Italic.

This Font Computer Program is the copyright of the Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce and the Software Industry Promotion Agency (Public Organization) (SIPA)

The purposes of this Font Computer Program License are to stimulate worldwide development of cooperative font creation, to benefit for academic, to share and to develop in partnership with others.

Terms and Conditions of the Font Computer Program

(1) Allow to use without any charges and allow to reproduce, study, adapt and distribute this Font Computer Program. Neither the original version nor adapted version of Font Computer Program may be sold by itself, except bundled and/or sold with any computer program.

(2) If you wish to adapt this Font Computer Program, you must notify copyright owners (DIP & SIPA) in writing.

(3) No adapted version of Font Computer Program may use the Reserved Font Name(s), the name(s) of the copyright owners and the author(s) of the Font Computer Program must not be used to promote or advertise any adapted version, except obtaining written permission from copyright owners and the author(s).

(4) The adapted version of Font Computer Program must be released under the term and condition of this license.

DISCLAIMER

THE FONT COMPUTER PROGRAM AND RELATED FILES ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. NO GUARANTEES ARE MADE THAT THIS FONT COMPUTER PROGRAM WILL WORK AS EXPECTED OR WILL BE DEVELOPED FURTHUR IN ANY SPECIFIC WAY. THERE IS NO OFFER OR GUARANTEE OF TECHNICAL SUPPORT.

แหล่งข้อมูล

  1. พีเอสแอล สมาร์ทเล็ตเตอร์. จดหมายเรื่องตรวจสอบซีดีฟอนต์ PSL สำหรับ Windows และ Macintosh วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 เข้าถึงได้ที่ http://www.fontpsl.com/webpage/file/nectec.jpg
  2. กรมทรัพย์สินทางปัญญา. โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย เข้าถึงได้ที่ http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=1504&Itemid=390

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป