ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้งาน OSS (รวมถึง Freeware) ตั้งแต่ระดับบุคคล หน่วยงาน องค์กร และพันธมิตร โดยได้นำซอฟต์แวร์ต่างๆ มาประยุกต์และพัฒนาระบบงานอันเป็นการปรับตนเอง และระบบงานขององค์กร ในระยะเวลาอันสั้น แต่ได้ผลอย่างรวดเร็ว เพราะไม่ต้องวางแผนพัฒนาจากจุดเริ่มต้น เนื่องจากฝ่ายฯ ได้ดำเนินการศึกษาความสามารถ คุณสมบัติ และฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์และเลือกใช้งานซอฟต์แวร์ที่ศึกษาดำเนินการ ติดตั้ง ปรับปรุง และใช้งาน ตั้งแต่มีระบบงานที่ฝ่ายฯ ใช้ประกอบด้วยระบบงานสำนักงาน เช่น ซอฟต์แวร์จัดการงานเอกสาร งานคำนวณ สื่อนำเสนอ งานกราฟิก บริหารโครงการ และระบบงานออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์ ฝ่ายฯ ระบบ e-Learning ระบบบริหารจัดการความรู้ และระบบอินทราเน็ต

นอกจากการเลือกซอฟต์แวร์ในกลุ่ม OSS แล้ว ฝ่ายฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งาน OSS และถ่ายทอดความรู้ให้พันธมิตรในวิชาชีพ โดยเฉพาะภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ สำนักหอสมุด ห้องสมุด สำนักวิทยบริการ ศูนย์สารสนเทศ และผู้สนใจทั่วไป ให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ ICT อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายโดยเสนอหลักสูตรและกิจกรรมสัมมนา ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ทั้งภายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รับการตอบรับเข้าอบรมเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมหลายท่านจากหลายหน่วยงานได้นำความรู้ไปประยุกต์และ เผยแพร่ต่อในองค์กร นับเป็นการขยายฐานความรู้การใช้ OSS สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของ STKS อย่างเต็มรูปแบบ

ฝ่ายฯ  ยังเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Freeware ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้ใช้งาน ไม่เสียค่าใช้จ่าย และถูกกฎหมาย เป็นซอฟต์แวร์ทางเลือกที่ฝ่ายฯ เลือกใช้งานร่วมกับ OSS เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและระบบงานของ STKS

ทั้งนี้ฝ่ายฯ ได้เรียกชื่อร่วมกันของโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์ว่า ซอฟต์แวร์ทางเลือก (Alternative Software)

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป