หลังจากที่มีประกาศของ ครม. ที่ให้ทุกหน่วยงานของรัฐใช้ฟอนต์มาตรฐานราชการไทยนั้น

วันที่ 7 ก.ย. 2553 ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์ อื่นๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (สอซช.)  หรือ Software Industry Promotion Agency  เรียกโดยย่อว่า SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งได้เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) โดยมตินี้ประกาศให้ใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) รายงานว่า ปัจจุบันส่วนราชการจำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลายไม่มีมาตรฐานในเอกสารทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติงาน ทำให้จำกัดสิทธิ์ต่างๆ  ที่จะมีมาตรฐานเอกสารเป็นเสรี ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการใดๆ เช่น Angsana  อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ จึงได้มีการพัฒนาและมีการประกวดแข่งขันฟอนต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source  Software  ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิทัลและรูปแบบ ของฟอนต์ที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใดๆ เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย

ซึ่งในขณะนี้มีฟอนต์ที่ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของและพร้อมแจกจ่าย ให้กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวม 13 ฟอนต์ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ สอซช. และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์

ดังนั้นเพื่อให้เอกสารต่างๆ ของภาครัฐ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานปราศจากปัญหาลิขสิทธิ์และไม่ได้ขึ้นกับระบบปฏิบัติการระบบใดระบบหนึ่งและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา จึงเห็นควรให้หน่วยงานราชการปฏิบัติดังนี้

1) ดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่นๆ ทั้งหมดจำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม และให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย

2) ให้ติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2553 และให้รายงาน ทก. เมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีชื่อที่สงวนไว้สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้

พบว่ามีปัญหาที่เกี่ยวข้องดังนี้

1) ไม่ทราบแหล่งดาวน์โหลดฟอนต์ … ขอแนะนำให้ดาวน์โหลดจากเว็บ สวทช. ดังนี้ครับ https://www.nstda.or.th/th/news/12102-thai-font
2) ดาวน์โหลดแล้ว ติดตั้งฟอนต์ไม่เป็น … ไม่ยากครับ คลิกดูรายละเอียด
3) แลกเปลี่ยนเอกสารแล้วมีปัญหาฟอนต์ เพราะคอมพิวเตอร์หลายเครื่องยังไม่มีการติดตั้งฟอนต์ดังกล่าว … ขอแนะนำให้บันทึกแฟ้มเอกสารพร้อมฝังฟอนต์ (Save and Embed Font) โดยเฉพาะเอกสารที่สร้างด้วย Microsoft Office ซึ่งทำได้ง่ายๆ เพียงเลือกคำสั่ง File, Save As… จากนั้นหาปุ่ม/คำสั่ง Option หรือ Tools เลือก Save Options แล้วคลิกเลือกรายการ Embed fonts in the file ดังตัวอย่าง

Embed Font

สำหรับเอกสารที่สร้างด้วย OpenOffice.org ยังไม่มีคำสั่งฝังฟอนต์ – Embed Font ดังนั้นในการส่งเอกสารที่ใช้ฟอนต์พิเศษ เช่น ไทยสารบรรณ ควรมีข้อความกำกับให้ผู้รับทราบการใช้ฟอนต์ การดาวน์โหลด และการติดตั้งฟอนต์ก่อนการเปิดแก้ไขหรือพิมพ์เอกสาร ดังนี้

เอกสารแนบสร้างด้วย OpenOffice.org และใช้ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย หากคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่มีฟอนต์ดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดและศึกษารายละเอียด
วิธีการติดตั้งได้ที่   https://www.nstda.or.th/th/139-knowledge/12101-install-font

สำหรับเอกสาร PDF ก็ควรสร้างเอกสาร PDF พร้อมฝังฟอนต์ไปด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้รายละเอียดการฝังฟอนต์ในเอกสาร PDF จะแตกต่างกันไปตามโปรแกรมที่เลือกใช้ ซึ่งขอใช้โอกาสหน้าแนะนำต่อไป

4) สืบเนื่องจาก TH Sarabun PSK ที่ตัวอักษรบาง ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับ SIPA พัฒนาฟอนต์ใหม่คือ TH SarabunNEW

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป