กระแสความต้องการใช้งานระบบบริหารจัดการเนื้อหา (Content Management System) มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดจากการนำซอฟต์แวร์ในกลุ่ม CMS : Content Management System มาพัฒนาระบบบริหารจัดการเนื้อหาในหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Joomla, Drupal, Mambo แต่ซอฟต์แวร์ดังกล่าวยังขาดความสามารถหลายๆ ด้านที่องค์กรใหญ่ๆ ต้องการ เช่น การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหา การสร้างเนื้อหา การเผยแพร่เนื้อหา ระบบจัดการเอกสารดิจิทัลหลายฟอร์แมต ระบบควบคุมรุ่น (Version) และการติดตามการแก้ไขเอกสาร โดยระบบต่างๆ ข้างต้นเมื่อนำมาผสานกับความสามารถ CMS เดิม ก็จะกลายสภาพเป็นระบบบริหารจัดการเนื้อหาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ (Enterprise Content Management) โดยเน้นการทำงานร่วมกันของบุคลากรในลักษณะ Online Collaboration มีความสามารถในการป้องกัน/ปกป้องข้อมูลดิจิทัลที่มีคุณค่าขององค์กร ระบบบริหารจัดเก็บคลังเอกสารดิจิทัล และการบริการการเข้าถึงในอนาคต

จากความสามารถข้างต้นจะพบว่าการดำเนินการต่างๆ จะเกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ และการทำงานที่ต้องการลดความซ้ำซ้อนที่มีอยู่เดิม ลดภาระงาน ลดงบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้กับองค์กร ดังนั้น “สื่อดิจิทัล” จึงมีความสำคัญมากสำหรับองค์กรที่ต้องการก้าวสู่ระบบ ECM หากองค์กรขนาดความตระหนักเกี่ยวกับมาตรฐาน และ/หรือข้อกำหนดร่วมกันเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล ย่อมส่งผลให้ระบบ ECM และการปฏิับัติงาน การลงทุนเกี่ยวกับ ECM มีจุดผิดพลาดและ/หรือสูญเสียเงินงบประมาณได้อย่างมากในอนาคต

ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ และ/หรือมาตรฐานสื่อดิจิทัล นับเป็นหัวใจสำคัญของการก้าวสู่ ECM ขององค์กร องค์กรได้ตระหนักถึงการตั้งชื่อแ้ฟ้มเอกสาร ชื่อโฟลเดอร์ การใช้ฟอนต์ การสร้างเอกสารที่ได้มาตรฐาน การแปลงเอกสารที่รับประกันได้ว่าสามารถเรียกใช้ได้ในอนาคต ไว้บ้างหรือยัง หากยัง ควรเริ่มต้นศึกษา … (รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานสื่อดิจิทัลของ สวทช)…. และนำมาปรับประยุกต์ใช้งาน ถ่ายทอดให้ความรู้กับบุคลากรคู่ขนานกับการพัฒนาระบบ ECM ด้วยน่าจะดีที่สุดครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป