วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันอุดมศึกษาประจำท้องถิ่น จัดการศึกษาและฝึกอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเป็นสำคัญและดำเนินการจัดการศึกษาในลักษณะต่างๆ เพื่อให้เป็นทางเลือกของชุมชนตามความต้องการและความเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรการปลูกกล้วยไข่และมะละกออินทรีย์ เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาและนโยบายของรัฐที่ดำเนินการครอบคลุมทุกเป้าหมาย การพัฒนาหลักสูตรต่างๆ นั้นก็เพื่อร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น อันจะเป็นการบูรณาการและส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน ขณะนี้โครงการดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วพร้อมทั้งมีหลักสูตรต้นแบบเรียบร้อยแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วิทยาลัยชุมชนแพร่ (โรงเรียนการป่าไม้แพร่เดิม) 33/13 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

แหล่งที่มา
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "หลักสูตรการปลูกกล้วยไข่และมะละกออินทรีย์วิทยาลัยชุมชน". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป