ผักบุ้งจีนเป็นผักที่มีผู้นิยมบริโภคมาก ผักบุ้งจีนเป็นผักที่ดูแลรักษาได้ง่าย อายุการเก็บเกี่ยวสั้นจึงเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะสมต่อการปลูกในระบบอินทรีย์

การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพต่อการสร้างผลผลิตผักบุ้งจีน แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 แปลงและได้ผลการศึกษาดังนี้

  • แปลงที่ 1 ไม่มีการใส่ปุ๋ย
  • แปลงที่ 2 ใส่ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด ให้ผลผลิตต่ำสุด 0.68 กิโลดกรัมต่อตารางเมตร
  • แปลงที่ 3 ใส่ปุ๋ยชีวภาพ การเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนในระยะเก็บเกี่ยวมีความยาวเฉลี่ยของต้นสูงสุด คือ 21.2 เซนติเมตร ในด้านน้ำหนักสดเฉลี่อยู่ที่ 9.7 กรัมต่อต้น
  • แปลงที่ 4 ใส่ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดและปุ๋ยชีวภาพ การเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนในระยะเก็บเกี่ยวมีความยาวเฉลี่ยของต้นสูงสุด คือ 24.1 เซนติเมตร ในด้านน้ำหนักสดเฉลี่อยู่ที่ 8.1 กรัมต่อต้น และให้ผลผลิตต่ำสุด 0.68 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

เมื่อนำทั้ง 4 แปลงมาวิเคราะห์หาความต่างทางสถิติพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพต่อการสร้างผลผลิตผักบุ้งจีน". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป