ศึกษาผลของปุ๋ยชีวภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า 3 สูตร ได้แก่ ปุ๋ยชีวภาพชนิดน้ำ ปุ๋ยชีวภาพชนิดน้ำสำหรับปรับสภาพดิน และ ปุ๋ยชีวภาพชนิดสำหรับป้องกัน และกำจัดโรคพืชที่มีผลต่อการสร้างผลผลิตของคะน้า โดยเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยยูเรีย อัตรา 25 กก./ไร่ และการไม่ใส่ปุ๋ย พบว่าผลผลิตของคะน้ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ โดยการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ร่วมกับปุ๋ยยูเรียมีผลผลิตมากที่สุด คะน้าที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพ 3 สูตร และที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพร่วมกันทั้ง 3 สูตร ให้ผลผลิตไม่มีความแตกต่างกับคะน้าที่ไม่ใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ร่วมกับปุ๋ยยูเรียทำให้คะน้ามีน้ำหนักผลผลิตก่อนตัดแต่ง และหลังตัดแต่งมากที่สุดคื่อ 1,200 และ 1,083.3 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ส่วนน้ำหนักต่อต้นก่อน และหลังตัดแต่ง พบว่า การใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ร่วมกับปุ๋ยยูเรียทำให้คะน้ามีน้ำหนักเฉลี่ยต่อต้นสูงที่สุดคือ 26.7 และ 24.05 กรัมต่อต้นตามลำดับ การใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ร่วมกับปุ๋ยยูเรียทำให้คะน้ามีความยาวลำต้นถึงปลายใบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น ความกว้างใบ ความยาวใบมากที่สุด ส่วนผลผลิตของคะน้าที่ได้จากการใส่ปุ๋ยชีวภาพ 3 สูตร และที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพรวมกันทั้ง 3 สูตร มีน้ำหนักสด เฉลี่ยต่อต้น ความยาวลำต้นถึงปลายใบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นความกว้างใบ ความยาวใบ ให้ผลไม่มีความแตกต่างกันกับการไม่ใส่ปุ๋ย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "ผลของปุ๋ยชีวภาพต่อการสร้างผลผลิตของคะน้า". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป