ศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ต่อผลผลิต คุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ "Brock’s Improve” โดยใช้ ปุ๋ยมูลสุกร ปุ๋ยมูลวัว ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด ปุ๋ยมูลเป็ด และปุ๋ยหมัก อัตราส่วน 3 ตันต่อไร่ ได้ผลการศึกษาดังนี้

จำนวนหน่อและน้ำหนักรวมของหน่อไม้ฝรั่งในทุกทรีทเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทั้ง  2 ช่วงการเก็บเกี่ยว

  • ช่วงการเก็บเกี่ยวที่ 1 ปุ๋ยมูลสุกรมีแนวโน้มให้จำนวนหน่อ และน้ำหนักรวมสูงที่สุด คือ 22,818 หน่อต่อไร่ เป็นน้ำหนัก 283.96 กิโลกรัมต่อไร่
  • ช่วงการเก็บกี่ยวที่ 2 ปุ๋ยมูลสุกรมีแนวโน้มให้จำนวนหน่อ และน้ำหนักรวมสูงที่สุด คือ 22,145 หน่อต่อไร่

ด้านคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่ง พบว่า ทั้ง 2 ช่วงการเก็บเกี่ยว น้ำหนักรวมของหน่อไม้ฝรั่งเกรด A ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ

  • ช่วงการเก็บเกี่ยวที่ 1 ปุ๋ยมูลสุกรมี แนวโน้มให้น้ำหนักรวมหน่อไม้ฝรั่งเกรด A ตูมสูงที่สุด รองลงมาคือ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลเป็ด ปุ๋ยมูลวัว ปุ๋ยมูลไก่ ตามลำดับ
  • ช่วงการเก็บเกี่ยวที่ 2 ปุ๋ยหมักมีแนวโน้มให้น้ำหนักรวมของหน่อไม้ฝรั่งเกรด A ตูมสูงที่สุด รองลงมาคือ ปุ๋ยมูลสุกร ปุ๋ยมูลวัว ปุ๋ยมูลเป็ด และปุ๋ยมูลไก่ ตามลำดับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอเมืองกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิต และคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่ง". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป