ปัจจุบันปัญหาการผลิตกระเจี๊ยบเขียวประสบปัญหาลักษณะที่ไม่ดีหลายประการ เช่น ผลผลิตตกต่ำ ลักษณะปลายฝักคดงอ และมีสีเหลือง ไม่ทนต่อไวรัสเส้นใบเหลือง จึงได้มีการปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวโดย วิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ ทำการประเมินพันธุ์ลูกชั่วที่ 2 จำนวน 8 พันธุ์ และพันธุ์ลูกผสมกระเจี๊ยบเขียว เพื่อศึกษาความต้านทาน
โรคไวรัสเส้นใบเหลือง จากการทดลอง พบว่า กระเจี๊ยบเขียวจำนวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ KPS-(OK F2)-46-86-3-10/86-2-10, KPS-(OK F2)-46-73-1-4/73-1-5, KPS-(OK F2)-46-73-1-10/7-2, KPS-(OK F2)-46-73-1-4/86-3-10 และพันธุ์การค้า “Maskslanal” มีความต้านทานไวรัสเส้นใบเหลือง 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการคัดเลือกให้ได้ลักษณะที่สำคัญเพื่อให้ได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ และสายพันธุ์ลูกผสมที่เหมาะสมทางการค้าเพื่อการส่งออกต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอเมืองกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การประเมินความต้านทานไวรัสเส้นใบเหลือง และผลผลิตของพันธุ์ลูกชั่วที่ 2 และพันธุ์ลูกผสมกระเจี๊ยบเขียว". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป