ผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบันยังมีปัญหา คือ ผลผลิตยังมีปริมาณไม่เพียงพอ และคุณภาพยังไม่ได้ตามต้องการ จากการศึกษาผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน 4 พันธุ์ ในระบบเกษตรอินทรีย์ พบว่า ระบบการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสมให้ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตมากกว่าระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างมีนัยสำคัญ ในด้านความสูงต้น จำนวนฝักต่อต้น จำนวนฝักต่อไร่ น้ำหนักสดทั้งเปลือก น้ำหนักฝักปลอกเปลือก น้ำหนักฝักปลอกเปลือกที่ได้มาตรฐาน และอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักฝักปอกเปลือกที่ได้มาตรฐานกับน้ำหนักฝักก่อนปอกเปลือก แต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติในด้านอายุวันเริ่มเก็บเกี่ยว และจำนวนฝักปอกเปลือกที่ได้
มาตรฐานที่เกิดจากการผลิตทั้ง 2 ระบบ และพบว่ามีอิทธิพลร่วมระหว่างระบบการผลิตและพันธุ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การเพาะปลูกผักเกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ เพื่อการส่งออกตลาดโลกของประเทศไทย". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป