ต้นทุนการผลิตถั่วเหลืองในประเทศไทย มีต้นทุนในการผลิตสูงมากปัญหาที่สำคัญเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีไม่ถูกชนิดและไม่ถูกวิธี ทำให้ดินเสื่อมสภาพเร็ว ระบบเกษตรอินทรีย์จึงเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตถั่วเหลือง

เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง และถั่วเหลืองงอก จากการผลิตด้วยระบบเกษตรอินทรีย์มีขนาดทรงพุ่ม ระบบเกษตรเคมีมีขนาดทรงพุ่ม และความสูงมากกว่าระบบเกษตรอินทรีย์ ส่วนลักษณะผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ไม่พบอิทธิพลร่วมระหว่างระบบการผลิต และพันธุ์ของถั่วเหลือง ต่อจำนวนฝักต่อต้น จำนวนเมล็ดต่อฝัก น้ำหนักเมล็ดพันธุ์ เปอร์เซ็นต์ความงอก และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การเปรียบเทียบผลผลิต และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วงอกหัวโตที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ และแบบใช้สารเคมี". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป