ผักชีเป็นเป็นที่สามารถปลูกได้ในดินทุกชนิด และสามารถผลิตได้ตลอดทั้งปี ผักชีเป็นผักที่มีกลิ่นจึงมีศักยภาพอย่างยิ่งในการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ จากการศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโต และการสร้างผลผลิตของผักชี พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีให้ความสูงต้น น้ำหนักสดต้น น้ำหนักแห้งต้น และผลผลิตรวม สูงกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการใช้ปุ๋ยเคมีให้อายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่าปุ๋ยอินทรีย์ แต่มีค่าที่แตกต่างกันไม่มาก และพบว่าชนิดปุ๋ย และพันธุ์ผักชีมีอิทธิพลร่วมกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การเพาะปลูกผักเกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ เพื่อการส่งออกตลาดโลกของประเทศไทย". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป