การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช เป็นปัญหาสำคัญในการผลิตถั่วเขียว การปลูกถั่วเขียวจะต้องใช้ระยะปลูกที่เหมาะสม จากการศึกษาใช้ระยะปลูก 20x50 และ 30x50 เซนติมตร พบว่า ไม่พบอิทธิพลร่วมระหว่างพันธุ์ของถั่วเขียวกับระยะปลูกต่อทุกลักษณะได้แก่ จำนวนฝักต่อต้น จำนวนเมล็ดฝักผลผลิตเมล็ดต่อต้น ผลผลิตเมล็ดต่อไร่ น้ำหนัก 100 เมล็ดละเปอร์เซ็นต์ความงอก

สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "อิทธิพลของพันธุ์และระยะปลูกต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวตามระบบเกษตรอินทรีย์". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป