การดำเนินการเพื่อให้ชาไทยสามารถแข่งขันในตลาดได้ เกษตรกรจะต้องให้ความสนใจในเรื่องของคุณภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยการศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการในสวนชาอินทรีย์ เพื่อควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนจากการผลิตใบชาสด ลดต้นทุนการผลิต ประเทศจีนและเวียดนามผลิตชาเพื่อให้ได้แค่ปริมาณแต่ไม่คำนึงถึงคุณภาพมากนัก การผลิตชาอินทรีย์ในประเทศไทยเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำให้สามารถแข่งขันกับประเทศจีนและเวียดนามได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "ชาอินทรีย์". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป