การปลูกพืชผลทางการเกษตร เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งความเจริญเติบโตให้กับผลผลิต แต่การใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อบำรุงพืชผลเพียงอย่างเดียวจะเกิดการปนเปื้อนในผลิตผล และเกิดผลเสียในระยะยาวต่อดิน กล่าวคือทำให้ดินมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นและจะกลายเป็นดินเสียในที่สุด

ดังนั้นการปลูกข้าวโพดหวานโดยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและใช้ปุ๋ยคอกทดแทน ผลผลิตที่ได้อาจจะไม่ดีนักกล่าวคือการติดเมล็ดอาจจะไม่เต็มฝัก ทำให้ข้าวโพดมีฝักไม่สวย แต่ถ้ามองในระยะยาวการใส่ปุ๋ยคอกมีส่วนช่วยในการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพที่ดี ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค

สถานที่ติดต่อ
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 202 หมู่ 17 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "ข้าวโพดหวานอินทรีย์". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป