ปัจจุบันเห็ดโคนญี่ปุ่น หรือ ยานางิ เป็นที่ต้องการของตลาดค่อนข้างสูงกว่าเห็ดที่เพาะในถุงพลาสติก เห็ดโคนญี่ปุ่นสามารถเจริญเติบโตได้ดีบนขอนไม้ที่ผุและพัฒนาเพาะในถุงพลาสติก การเพาะในถุงพลาติกวัสดุที่ใช้คือขี้เลื่อยไม้ยางพาราซึ่งเป็นวัสดุที่มีราคาสูง ด้วยเหตุผลดังกล่าววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายถึงทดลองหาวัสดุทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพารา เช่น ฟางข้าว โดยนำมาหมักร่วมกับจุลินทรีย์ EM เพื่อใช้เป็นวัสดุหลักในการเพาะเห็ด ซึ่งฟางข้าวสามารถหาได้จากทั่วประเทศ ซึ่งรสชาติที่ได้จากการใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุหลักในการเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น ทำให้ได้ผลผลิตที่มีรสชาติหอมหวานกรอบและมีความอร่อย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "ผลของการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม (Em) ต่อการเพิ่มผลผลิตเห็ดโคนญี่ปุ่นในฟางข้าว". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป